Topika stepu w literaturze polskiej

Abstrakt
Najważniejszym celem pracy jest ukazanie roli, jaką pełni step w naszej literaturze. Zwracam też uwagę na zainteresowanie kresowością i tematyką. W rozdziale pierwszym pt. Stanice, fortyfikacje i oazy stepowe przedstawiam wizję stepu w okresie staropolskim i epoce oświecenia. Drugi rozdział mojej pracy - Kanon ikonosfery stepowej poświęcam wizji stepu, jaką stworzyli romantycy. Za sprawą przedstawicieli szkoły ukraińskiej rozpoczyna się poetycka waloryzacja stepu. W trzecim rozdziale - Pod znakiem Sienkiewicza przybliżam wielką realizację stepowego tematu w literaturze XIX wieku. W tym celu sięgam po twórczość Henryka Sienkiewicz oraz Franciszka Rawity-Gawrońskiego. Rozdział czwarty - W kontekście dwudziestowiecznych waloryzacji figury stepu ukazuje rolę stepu w XX wieku. W wieku XX nie było zbyt wiele momentów na zachwycanie się pięknem stepu. Twórczość poetów i pisarzy przedstawiona w tym rozdziale pokazuje, że ziemia-matka potrafi zgotować jej mieszkańcom prawdziwe piekło. Twórcy XX-wieczni przeważnie ukazują step jako miejsce wrogie człowiekowi. Wydarzenia, które się tam rozgrywają podobne są do wydarzeń hajdamaczyzny. Są terenem zagłady i unicestwienia. Doświadczenia autorów uwiecznione zostały na kartach ich utworów.
The main goal of the work is to present the role of steppe in our literature and analyse the significance of its iconospheres. The first chapter “Stanitsas, fortifications and steppe oases” presents a vision of steppe in old-polish- and Enlightenment period. In the second chapter “The canon of steppe iconosphere” the Author describes the vision of steppe, which was created by authors of Romanticism. The representatives of Ukrainian school started valorisation of steppe topic. In the third chapter “Under the star sign of Sienkiewicz” the Author presents a large realisation of steppe subject in the literature of 20th century. For this purpose the output of Henryk Sienkiewicz and Franciszek Rawita-Gawroński is analysed. The fourth chapter “About the context of twentieth-century valorisation of steppe subject” describes the role of steppe in 20th century. In 20th century there were not many moments to admire the beauty of steppes. The output of poets and prose writers presented in this chapter show that Mother Earth can put its citizens through real hell. The main trend among twentieth-century writers was to present a vision of steppe as hostile place for humans. The events occurring there are similar to “hajdamaczyzna”. Steppes are describes as a place of doom and obliteration. The authors experience were eternalized on pages of theirs works.
Opis
Słowa kluczowe
topika , step , ikonosfera stepowa , literatura polska , Kresy , Ukraina , mit , topos , steppe , steppe iconosphere , Polish literature , Eastern borderlands , Ukraine , myth
Cytowanie