Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku (1802-1894)

Abstrakt
Zakres tematyczny niniejszej pracy obejmuje życie i działalność rodziny Tyszkiewiczów z Weryni, linii wywodzącej się z kasztelańskiego odgałęzienia, któremu dał początek Stanisław Antoni Tyszkiewicz (około 17271801). Założycielem odnogi osiadłej w Kolbuszowej i Weryni był Jerzy Tyszkiewicz (1768-1831), a wiedli ją dalej jego synowie, Wincenty i Jerzy. W związku z tym, przedmiotem opisywanych wydarzeń jest życie rodzinne rodu, a także aktywność społeczno-gospodarcza i polityczna. W związku z powyższym główny cel i przedmiot badań został ukierunkowany na niezbadaną dotychczas tematykę dotyczącą życia samej rodziny, jak również stanu i funkcjonowania majątku, stosunków społecznych zachodzących między dworem a wsią, a także wydarzeń politycznych, obejmujących kwestie narodowowyzwoleńcze i jej aktywność w strukturach samorządowych, wynikających z autonomii galicyjskiej, w których zaistnieli wybrani przedstawiciele rodu. Praca składa się z trzech podstawowych rozdziałów, podzielonych na podrozdziały. Każda część zachowuje strukturę chronologiczną w zobrazowaniu poszczególnych zagadnień, ujętych na sposób problemowy.
The objective of the present work is to thoroughly look at the life and activity of the lineage of Tyszkiewicz`s from Werynia in the 19th century. This family line is derived from castellan branch, which gave rise Stanislaw Anthony Tyszkiewicz (1727-1801). The founder of the branch settled in Kolbuszowa and Werynia was John Tyszkiewicz (1768-1831) and was continued by his sons Vincent and John. Because of this the subject of the presented study described the family life as well as the activity in socio-economic and political issues. Therefore, the main purpose and object of the study was aimed at not-researched so far, issues of life of the family, as well as the status and functioning of property, social relations between the court and the country, political events including matters of national liberation and its activity in the structures local government from the Galician autonomy. The work consists of three main chapters, divided into sub-chapters. Each part retains a chronological and problematic structure.
Opis
Słowa kluczowe
Tyszkiewiczowie , Galicja , Werynia , arystokracja , Tyszkiewicz`s family , Galicia , aristocracy
Cytowanie