Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współczesnych konsumentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań na temat wzajemnych powiązań między innowacjami a konsumpcją i zachowaniami współczesnych konsumentów na rynku. W pierwszej części tekstu skoncentrowano się na wyjaśnieniu pojęcia i istoty nowych trendów i innowacji. Z kolei w dalszej części opracowania omówiono dostrzegalne symptomy innowacyjności w zachowaniach współczesnych konsumentów. Z uwagi na wymogi objętościowe czasopisma, w artykule, w sposób syntetyczny, przeanalizowano najważniejsze, zdaniem autora, alternatywne trendy konsumenckie świadczące o innowacyjnych zachowaniach konsumentów na rynku. Uwagę poświęcono także uwarunkowaniom rozwoju i przejawom prosumpcji, mediom społecznościowym, multitaskingowi, crowdsourcingowi, Point&Know/Point&Buy, konsumpcji kolaboratywnej i sprytnym zakupom. To właśnie w tzw. nowych trendach i przejawach prosumpcyjnych znawcy tematu dopatrują się przejawów konsumpcji innowacyjnej.
The article presents a theoretical discussion of the relationships between innovations on the one hand and consumption and market behaviours of contemporary consumers on the other hand. In the first part of the article, the focus is on the notion and nature of new trends and innovation. In the next part, the discussion moves to the discernible manifestations of innovative behaviours of contemporary consumers. Because of the limited space allocated by the journal, the author concisely analyses the most interesting, in his opinion, alternative consumer trends pointing to innovative behaviour of consumers in the market. Much attention is also given to factors in the development and manifestation of prosumption, social media, multitasking, crowdsourcing, Point&Know/Point&Buy, collaborative consumption and smart shopping. It is the so-called “new” trends and manifestations of prosumption that the specialists in this field tend to treat as indications of innovative consumption.
Opis
Słowa kluczowe
innowacje , prosumpcja , media społecznościowe , crowdsoursing , multitasking , konsumpcja kolaboratywna , sprytne zakupy , innovation , prosumption , social media , crowdsourcing , collaborative consumption , smart shopping
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 202–225