Grupy powiatów podobnych na przykładzie opieki zdrowotnej Regionu Centralnego. Analiza z wykorzystaniem modeli panelowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Rozpędowska-Matraszek, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zgodnie z istniejącym prawem ludność naszego kraju ma zapewniony powszechny i równy dostęp do opieki zdrowotnej. Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w powiatach pozwala określić rolę, jaką pełni system ochrony zdrowia w regionie, w celu właściwego zapewnienia usług w zakresie opieki medycznej. Jest to również punkt wyjścia dla analizy prezentowanej w opracowaniu. Podmiotami tej analizy są powiaty Regionu Centralnego w Polsce. Poziom ich rozwoju gospodarczego jest zróżnicowany. Wyodrębnienie grup powiatów w regionie o podobnych cechach wchodzących w skład funkcjonującego systemu ochrony zdrowia pozwala na ocenę skuteczności funkcjonowania systemu. Zasadniczym celem opracowania jest wyodrębnienie grup powiatów podobnych ze względu na poziom rozwoju opieki zdrowotnej oraz ekonometryczna analiza czynników, które w istotny sposób wpływają na dostęp do opieki zdrowotnej w tych grupach. Jako narzędzia analizy zastosowano metody taksonomiczne i ekonometryczne. W szczególności są to aglomeracyjne metody grupowania i modele ekonometryczne szacowane na podstawie danych panelowych.
Pursuant to applicable law, our country’s population is offered universal and equal access to health care. The functioning of the health care system in poviats allows to determine the role played by the health care system in the region in order to properly provide health care services. It is also the starting point for an analysis presented in the study. Subjects of that analysis are poviats of the Central Region of Poland. The poviats are known to differ in their economic development levels. Isolating groups of poviats in the region with similar characteristics, being part of the functioning health care system, makes it possible to assess the functioning efficiency of the system. The main objective of the study is to isolate groups of poviats with similar health care development levels and perform an econometric analysis of factors that significantly affect access to health care in those groups. As its tools, the analysis uses taxonomic and econometric methods. Those methods include, in particular, agglomerative clustering methods and econometric models estimated on the basis of panel data.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 23 (2011), s. 222–242