Money and currency within the context of social development in the territory of Slovakia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Červená, Karolína
Vartašová, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The term money currently refers to various modifications of the money forms, which historically have undergone their process of development. Applying the analytical, comparative, and historical method, the present article aims to identify the essential developmental aspects of the institution of money (term's content, functions, role, appearance/forms, interactions, legal aspects) in the context of their operation in the economic system with a pro futuro view focusing on the territory of Slovakia. The authors studied and analysed information from domestic and foreign sources, paying particular attention to the historical development of the form of money and currency formation predominantly in Slovakia. The authors conclude that today's money has lost its historical fundamental economic properties and raise the question whether it is only its other dimensions (psychological, political, technological, and others) that have prevailed.
Termin „pieniądz” oznacza obecnie różne modyfikacje formy pieniędzy, które historycznie przeszły własny proces rozwoju. Opierając się na zastosowaniu metod analitycznych, historycznych i porównawczych, celem artykułu jest identyfikacja istotnych aspektów rozwojowych instytucji pieniędzy (treść pojęcia, funkcje, role, formy, interakcje, pojęcia prawne) w kontekście ich pro futuro efektów w systemie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem Słowacji. Autorzy badali i analizowali informacje ze źródeł krajowych i zagranicznych, które koncentrowały się na historycznym rozwoju form pieniędzy i walut, zwłaszcza na Słowacji, i zwracają uwagę, że dzisiejsze pieniądze tracą swoje podstawowe historyczne cechy ekonomiczne, a także pytają, czy są to raczej inne wymiary pieniędzy (psychologiczne, polityczne, technologiczne i inne), które dziś dominują.
Opis
Słowa kluczowe
money , currency , financial system , legal regulation , pieniądze , waluta , system finansowy , regulacja prawna
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(19)/2021, s. 34–53