Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kudełka, Wanda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wzrastająca liczba ludzi na świecie powoduje konieczność poszukiwania sposobów zwiększenia ilości produkowanej żywności. Jednym ze sposobów jest zastosowanie technik inżynierii genetycznej. Pozwala to bowiem na zwiększenie plonów, ułatwia uprawy i odgrywa ważną rolę w produkcji żywności z zastosowaniem metod przemysłowych. Celem artykułu był przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii genetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kształtowanie jakości żywności. Dzięki stosowaniu modyfikacji genetycznej roślin można uzyskać odmiany o lepszych cechach produkcyjnych i żywieniowych, a także rośliny odporne na wirusy, grzyby, owady, szkodniki, chwasty i środki chwastobójcze. Areał upraw takich roślin dynamicznie wzrasta na całym świecie. Genetycznie modyfikuje się także zwierzęta, lecz jest to proces długotrwały, trudny i często niedający oczekiwanych efektów. Najczęściej celem takich modyfikacji jest przyspieszenie wzrostu, zwiększenie mleczności, uodpornienie na choroby. Zwierzęta wykorzystuje się też jako bioreaktory, czyli producentów ważnych farmaceutyków, które później są izolowane z ich mleka – ich produkcja poza żywym organizmem jest niemożliwa lub bardzo kosztowna i trudna. Zastosowanie technik inżynierii genetycznej pozwala zwiększyć liczbę składników naturalnie występujących w żywności, których niedobór stanowi przyczynę poważnych schorzeń. Dlatego produkty spożywcze uzyskiwane z zastosowaniem GMO są postrzegane jako ważne źródło różnorodnych substancji odżywczych i składników funkcjonalnych, a także możliwości rozwiązania problemu głodu na świecie.
Owing to booming world population levels, it is essential to find ways to increase the quantities of manufactured food. One such way is the application of genetic engineering techniques. With these techniques, it is possible to increase crop yields and to enhance tillage, and it also plays an important part of the food production processes using industrial methods. The objective of this paper was to survey the most contemporary achievements in the field of genetic engineering, and, in particular, to research into the impact of these techniques on the food quality management & control. Owing to the application of genetic modification of plants, it is possible to obtain new varieties showing better production and dietary features, as well as plants resistant to viruses, fungi, pests, weeds and weed-killing agents. The crop acreage of such plants dynamically develops throughout the world. Furthermore, animals are genetically modified; however, the entire process is long-lasting, difficult and complex, and often inefficient as regards the expected results. Most often, the aim of genetic engineering in animals is to accelerate their growth, to increase lactation yield, and to enhance disease resistance in animals. Additionally, animals are used as bio-reactors, i.e. producers of important pharmaceuticals, which are isolated from their milk; the production of those pharmaceuticals is not possible outside a living organism, or is very expensive and difficult. The application of genetic engineering allows for an increase in the number of natural components present in food, i.e. of those whose deficiency is a reason of serious illnesses. Therefore, the food products manufactured using GMO techniques are considered to be an important source of diverse nutritious substances and functional nutrients/components, and, also, as a method of solving the problem of world famine.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 115–126