Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Badzińska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dynamiczny rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych i interaktywnych mediów przyczynił się do znacznej popularyzacji komunikacji społecznej w środowisku wirtualnym. Proces informatyzacji, przenikanie i unifikacja światów wirtualnego i rzeczywistego wywierają istotny wpływ na przeobrażenia w dzisiejszej komunikacji. Warunkiem skuteczności współcześnie podejmowanych działań jest stosowanie innowacyjnych technik i narzędzi, personalizacja przekazu oraz prowadzenie interaktywnego dialogu z obecnymi i przyszłymi społecznościami. Celem poznawczym pracy jest zaprezentowanie wirtualnych narzędzi i różnorodnych form interaktywnych mediów w komunikacji społecznej. Przedstawiono m.in. działania i aplikacje w obszarze narzędzi Web 2.0. Praca ma charakter badawczo-analityczny.
Dynamic development of new telecommunications technology and interactive media has contributed to substantial popularization of social communication in a hypermedia environment. The process of computerization, the penetration and unification of the virtual and the real world have a significant impact on the transformation of social communication. The condition of the effectiveness of communication activities undertaken today is manifested in the use of innovative techniques and tools, custom media and conducting an interactive dialogue with current and future communities. The cognitive aim of this paper is to present the virtual tools and various forms of interactive media in social communication. The operations and applications in the area of Web 2.0 tools have been presented here among others. This paper is of research and analytical character.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 24–40