Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawnicze)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Lubimow-Burzyńska, Iwona
Kowalczyk, Ewaryst
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest analiza ram prawnych oraz aspektów ekonomicznych udziału organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej. Artykuł wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z partycypacją organizacji pozarządowych, w tym pojęcie ekonomii społecznej, definicję organizacji pozarządowej oraz treść zasady subsydiarności. W ramach analiz prawnych stwierdza się, że prawo udziału organizacji pozarządowych w rozwoju ekonomii społecznej zagwarantowane jest w normach prawnych zawartych w ustawie z roku 2009 o finansach publicznych Zasadniczy charakter tych norm, a w szczególności art. 43 ustawy o finansach publicznych nie budzi wątpliwości, ze względu na jej umiejscowienie wśród regulacji istotnych dla organizacji finansów publicznych. W artykule podkreśla się, że zaangażowanie organizacji pozarządowych pozwala rozwinąć się lokalnym inicjatywom i stwarzać warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Istnienie ekonomii społecznej przyczynia się z kolei do budowy sieci relacji kapitału zaufania społecznego. W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzebę ustawowego włączenia wdrażania ekonomii społecznej do sfery zadań publicznych realizowanych przez organy administracji publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Takie rozwiązanie pozwoli na większy udział podmiotów trzeciego sektora w tym obszarze. Należy przyjąć, że efektywne wdrożenie zasad ekonomii społecznej przez organizacje pozarządowe zależy od współdziałania z administracją publiczną, a ta podejmuje określone działania jedynie w oparciu o określoną podstawę prawną.
The objective of the thesis is the analysis of legal frames and economical aspects of the involvement of the non-governmental organisations in the development of social economy. The article explains basic issues connected with the participation of the NGOs, including the concept of social economy, definition of a non-governmental organisation and the contents of the principle of the subsidiarity. Within the legal boundaries, it is stated that the right of the NGOs to participate in the development of social economy is guaranteed in the legal standards included in the act on public finances from 2009. The basic character of the standards, especially paragraph 43 of the act on public finance leaves no doubts as it is placed among regulations vital for the public finance organizations. In the article it is emphasised that the involvement of the non-governmental organisations allows local initiatives to develop and create conditions for the development of the civil society. The existence of social economy, on the other hand, contributes to building a network of relations and to building the capital of social trust. In the work, the attention is drawn to the need of legal inclusion of introduction of social economy to the area of public tasks realised by public authorities, especially the units of the local governments. Such a solution will allow to increase the participation of the subjects of the third sector in this area. It needs to be assumed that the effective introduction of social economy principles by the NGOs depends on co-operation with public administration, which undertakes certain actions only based on a certain legal basis.
Opis
Słowa kluczowe
organizacje pozarządowe , ekonomia społeczna , non-governmental organizations , social economy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 355–365