Housing security as an indicator of the living environment

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kolesnikova, Irina I.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Housing is one of the core values that provide citizens with a sense of economic stability and security, as well as stimulate them to work productively. Housing is an important element of the quality of the living environment in Belarus. There is a problem in the republic of providing the population with comfortable and affordable housing. The identified regional differences in housing security, both between countries and between regions within the country, are due to the fact that different territories have a number of socio-economic, natural-geographical and ecological characteristics, which include: – within the country, this is the difference in the economic and geographical position of agricultural regions in terms of soil fertility for the cultivation of certain agricultural crops; radioactive contamination of certain territories of Belarus, the level of their development; – the difference between the countries is explained by different levels of social and economic development of territories, living standards of the population, differences in the development of the banking and financial and credit spheres, the industry of the regions, information transparency of the housing sector, and a number of other factors. This was confirmed using the index analysis of housing security of the population of the regions of Belarus and the cluster analysis of the aggregate of the CIS countries.
Mieszkanie jest jedną z podstawowych wartości, które zapewniają obywatelom poczucie stabilności i bezpieczeństwa ekonomicznego, a także stymulują ich do produktywnej pracy. Mieszkanie jest ważnym elementem jakości środowiska życia na Białorusi. W Republice istnieje jednak problem z zapewnieniem ludności wygodnych i niedrogich mieszkań. Regionalne różnice w bezpieczeństwie mieszkaniowym zidentyfikowane zarówno pomiędzy krajami, jak i pomiędzy regionami w kraju, wynikają z faktu, że różne terytoria mają szereg wyróżniających cech społeczno-ekonomicznych, przyrodniczo-geograficznych i ekologicznych. Różnice te obejmują: – w kraju jest to różnica w położeniu gospodarczym i geograficznym regionów rolniczych pod względem żyzności gleb pod uprawę niektórych roślin rolniczych; skażenie radioaktywne niektórych terytoriów Białorusi, poziom ich rozwoju; – różnicę między krajami tłumaczy się różnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego terytoriów, poziomem życia ludności, różnicami w rozwoju sfery bankowej i finansowej oraz kredytowej, przemysłem regionów, przejrzystością informacji w sektorze mieszkaniowym oraz szeregiem innych czynników. Powyższe obserwacje potwierdziła analiza wskaźnikowa bezpieczeństwa mieszkaniowego ludności regionów Białorusi oraz analiza skupień agregatu krajów WNP.
Opis
Słowa kluczowe
housing security , quality of life , living environment , regional differences , bezpieczeństwo mieszkaniowe , jakość życia , środowisko życia , zróżnicowanie regionalne
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 69(1)/2022, s. 87–100