Dochodzenie cywilnoprawnych roszczeń pacjentów w postępowaniach przyspieszonych – uwagi na tle pandemii COVID-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Manikowski, Filip
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obecnie panująca pandemia COVID-19 i związane z nią duże obciążenie polskiej służby zdrowia sprzyjają popełnianiu przez personel medyczny błędów medycznych, naruszeniom praw pacjenta, jak również ich dóbr osobistych. Pandemia negatywnie wpływa także na wymiar sprawiedliwości. Związane jest to z brakami kadrowymi zarówno wśród sędziów, jak i personelu administracyjnego sądów. Mając na uwadze z jednej strony możliwy wzrost powództw wnoszonych przez pacjentów, a z drugiej strony zmniejszenie wydolności polskich sądów, wydaje się celowe ustalenie, czy roszczenia te mogą być rozpoznane w postępowaniach przyspieszonych, których przeprowadzenie wydaje się mniejszym obciążeniem dla sądów. Analiza ta jest o tyle zasadna, że nowelizacja k.p.c. z 2019 r. w istotny sposób zmieniła przepisy regulujące ww. postępowania. W niniejszym opracowaniu omówiono roszczenia, które przysługują pacjentom w związku z pandemią COVID-19, i wskazano, które z nich mogą być rozpoznane w konkretnym postępowaniu przyspieszonym.
The currently prevailing COVID-19 pandemic and the associated heavy burden on the Polish health care system are conductive to medical errors committed by medical personnel, violating patients’ rights, as well as their personal rights. The pandemic also negatively affects the justice system. It is related to the staff shortages both among judges and the administrative staff of courts. Bearing in mind, on the one hand, the possible increase in claims brought by the patients and, on the other hand, the reduction of the efficiency of Polish courts, it seems advisable to establish whether these claims can be heard in accelerated proceedings, the execution of which seems to be a lesser burden for courts. This analysis is justified because the amendment to the Code of the Civil Procedure in 2019 significantly changed the provisions regulating the above-mentioned proceedings. This study outlines the claims that patients are entitled to in relation to the COVID-19 pandemic and which of them can be considered in a particular accelerated procedure.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie cywilne , roszczenia pacjentów , civil proceedings , patients’ claims
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 105–122