European Integration and its Influence on Regional Development and Competitiveness of Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Rytko, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The regional integration of the Central European and Eastern countries performed the large part in the formation of economic growth which actually began together with the transformation. However, the greater growth rate of economic can be observed within a period of membership, and these countries significantly reduced their distance to partners from the Western Europe. The competitive position has significantly improved after the year 2004, not only in the case of Poland, but also other East and Central Europe countries. Summing up, the conducted analysis allowed formulating the following conclusions: • Poland and Slovakia quickly overcame differences in the level of development; however, they have still had the high unemployment rate. In Poland, an increasing deficit of the current account can be perceived as a large threat. • The Czech Republic is the most stabilized economy with a low risk of economic activities. It results from the historic phenomena – the country had the relatively good start with the relatively high level of the development among socialist states and did not have to catch up so significantly as the three other countries of the Visegrad Group. • Hungary, despite of indicators pointing the higher level of economic development than Poland and smaller imbalances of development among “old” Member States, is characterized by a lower rate of changes proving a lower competitive positions of this country. The negatively evaluated internal situation worsened conditions of Hungarian development and Hungary from the second position in 2000 were found on the last position in 2010.
Integracja regionalna krajów Europy Środkowej i Wschodniej odegrała dużą rolę w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, który właściwie rozpoczął się wraz z transformacją. Jednakże większe tempo wzrostu gospodarczego obserwowane jest w okresie członkowskim, a kraje te znacząco zmniejszyły dystans do partnerów z Europy Zachodniej. Pozycja konkurencyjna uległa znacznej poprawie po 2004 roku, nie tylko w przypadku Polski, ale także innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Reasumując przeprowadzona analiza pozwala sformułować następujące prawidłowości: • Polska i Słowacja to kraje, które szybko pokonywały różnice w poziomie rozwoju, jednakże nadal posiadają wysoką stopę bezrobocia. W Polsce dużym zagrożeniem może być powiększający się deficyt na rachunku obrotów bieżących. • Czechy to najbardziej ustabilizowana gospodarka, gdzie występuje niskie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z zaszłości historycznej, gdyż kraj ten miał stosunkowo dobry start, posiadał stosunkowo wysoki poziom rozwoju wśród państw socjalistycznych i nie musiał nadrabiać tak dużych zaległości, jakie posiadały trzy pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej. • Węgry natomiast, choć wskaźniki wskazują na wyższy poziom rozwoju gospodarczego niż Polska i mniejsze dysproporcje rozwoju pomiędzy „starymi” krajami członkowskimi, to tempo zmian utwierdza w przekonaniu o niższej konkurencyjności tego kraju. Negatywnie oceniana sytuacja wewnętrzna pogorszyła warunki rozwoju i Węgry z drugiej pozycji w 2000 roku znalazły się na ostatniej pozycji w 2010 roku.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 52–61