Rola instytucji rynku pracy w Polsce w latach 2000–2011

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kuźmar, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu była ocena wpływu instytucji rynku pracy na funkcjonowanie polskiego rynku pracy w latach 2000–2011. Analiza rozważań teoretycznych oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzanych zarówno w poszczególnych krajach jak i grupach krajów wykazały, że instytucje rynku pracy mają istotne znaczenie dla funkcjonowania rynku pracy i efektów jego działania. Wyniki analizy empirycznej przeprowadzonej dla Polski zdają się potwierdzać płynącą z literatury konkluzję. W badanym okresie stwierdzono statystycznie istotny wpływ na polski rynek pracy instytucji takich jak: wydatki państwa na programy aktywnej polityki na rynku pracy, obciążenia podatkowe oraz płace minimalne. Przy czym wydatki państwa przyczyniały się do redukcji stopy bezrobocia wśród osób młodych oraz bezrobocia długoterminowego, a dwie pozostałe instytucje negatywnie oddziaływały na wszystkie efekty jego działania.
The main goal of this study was to analyze the role of the labor market institutions on labor market performance in Poland in 2000–2011. Literature review and also the results of empirical studies, conducted for particular countries and groups of countries, indicate that the impact of labor market institutions on outcomes is significant. The empirical results obtained for Poland seem to confirm theoretical conclusions. Results indicate that in the analyzed period, institutions such as expenditures on active labor market policy programs, tax wedge and minimum wage had significant impact on labor market performance. The obtained results show that expenditures on ALMP had positive impact on the Youth Unemployment rate and the Long-term unemployment and the latter institutions had negative impact on all labor market outcomes.
Opis
Słowa kluczowe
instytucje rynku pracy , funkcjonowanie rynków pracy , labor market institutions , labor market performance
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 353–366