Systemy automatycznej identyfikacji –zastosowania i bezpieczeństwo danych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Mazur, Zygmunt
Mazur, Hanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Identyfikacja zwierząt, ludzi i przedmiotów stosowana była od bardzo dawna. Obecnie duże znaczenie zyskuje identyfikacja automatyczna umożliwiająca jednoznaczne rozpoznawanie obiektów przez urządzenia (automaty), przy minimalnej ingerencji człowieka. Identyfikacja obiektów wiąże się z kodowaniem danych, znakowaniem obiektów, zapisywaniem i przechowywaniem danych w bazach danych, odczytem danych przez odpowiednie urządzenia oraz wykorzystywaniem odpowiednich systemów informatycznych. Korzyści wynikające ze stosowania identyfikacji automatycznej to m.in: zwiększenie wydajności prac, obniżenie kosztów pracy, przyspieszenie obsługi klientów, możliwość identyfikacji obiektów będących w ruchu lub trudno dostępnych. Stosowana coraz częściej automatyczna identyfikacja obiektów wzbudza uzasadnione zainteresowanie. Ogromne spektrum zastosowań, duża niezawodność, prostota i wygoda stosowania oraz miniaturowe rozmiary urządzeń, sprawiają, że identyfikacja automatyczna jest wykorzystywana coraz częściej. Cechy identyfikacji takie jak szybkość, jakość i niezawodność mają zasadnicze znaczenie dla jej masowego wykorzystywania. Jednak brak znajomości tych technologii, obawa o utratę prywatności i podejrzenia o możliwość inwigilacji dzięki wykorzystaniu automatycznej identyfikacji bez wiedzy i zgody obywateli w wielu przypadkach stanowi barierę w jeszcze powszechniejszym ich wykorzystywaniu. W pracy przedstawiono popularne obecnie technologie identyfikacji obiektów takie jak: kody kreskowe a w szczególności QR-kody, technologię RFID (Radio Frequency IDentification) oraz techniki biometryczne. Wskazano liczne różnorodne obszary ich zastosowań oraz korzyści z ich wykorzystywania. Omówiono także możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych w tych technologiach oraz obawy obywateli przed ich stosowaniem.
Identification of animals, people and objects has been used for long time. Automatic identification, which allows for unambiguous recognition of objects by devices (machines) with minimum human intervention, has become a topic of growing importance. Identification of objects is associated with the encoding of data, object marking, saving and storing data in databases, data access with proper equipment and the use of appropriate systems. The benefits of automatic identification include: increased productivity of work, lower labour costs, faster customer service, the ability to identify moving or difficult to access objects. Automatic identification of objects, which is used increasingly often, raises legitimate interest. Huge range of applications, high reliability, the simplicity and convenience of use and miniature sizes of equipment make automatic identification being used more and more frequently. Its characteristics such as speed, quality and reliability are essential to its mass use. However, the lack of comprehension of the technology, fear of loss of privacy and suspicion about the possibility of surveillance through the use of automatic identification without the knowledge and consent of citizens is still in many cases a barrier to their widespread use. This paper presents the currently popular object identification technologies such as bar codes and, in particular, QR-codes, RFID (Radio Frequency Identification) and biometric techniques. It mentions a number of different areas of their uses and benefits. Also possible threats to the security of data collected and processed with these technologies and concerns of citizens against the use of these technologies are discussed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 193–206