Kwalifikowane naruszenie prawa jako podstawa odwołania rektora szkoły wyższej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Dytko, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rektor szkoły wyższej jest monokratycznym organem uczelni, któremu w pewnych okolicznościach przypisuje się status organu administrującego. Władztwo rektora przejawia się w kształtowaniu indywidualnej sytuacji prawnej użytkowników zakładu administracyjnego, jakim jest szkoła wyższa, w jednej z podstawowych form działania administracji publicznej – w formie decyzji administracyjnej. Rektorowi przysługują ponadto kompetencje związane z kierowaniem uczelnią jako zorganizowaną instytucją oraz jej reprezentacja w stosunkach z otoczeniem. Żadna kompetencja rektora nie może być jednak poza kontrolą. Wydawanie decyzji administracyjnych przez rektora podlega weryfikacji w administracyjnym toku instancji i w trybie sądowej kontroli, natomiast wykonywanie pozostałych kompetencji rektora poddane jest nadzorowi personalnemu. Kwalifikowaną podstawą ingerencji nadzorczej wobec rektora jest jedynie rażące naruszenie prawa, które powoduje zastosowanie środka nadzoru. Jego formę stanowi akt nadzoru w postaci decyzji administracyjnej. Decyzja nadzorcza w sprawie odwołania rektora szkoły wyższej z powodu rażącego naruszenia prawa podlega skardze do sądu administracyjnego.
Rector is a monocratic body of a University, which is in certain circumstances attributed the status of an administrative authority. The Rector’s power is manifested in the formation of an individual legal situation of the users of the University, being a kind of an administrative institution, in one of the basic forms of the public administration activities, i.e. administrative decisions. In addition, the Rector exercises prerogatives related to the management of the University as an organized institution and its representation in the relations with the environment. However, all the Rector’s decisions are subjected to control. Issuance of administrative decisions by the Rector is verified in the administrative instance procedure and by judicial control, while the remaining scope of his authorities is subjected to personal supervision. Gross violation of law is the only qualified basis for the supervision interference towards the Rector, which causes application of monitoring tools. Such act of supervision is applied in the form of an administrative decision. The supervisory decision on the Rector’s recall due to the gross violation of law is subjected to a complaint submitted to an administrative court.
Opis
Słowa kluczowe
rektor szkoły wyższej , nadzór personalny , rażące naruszenie prawa , decyzja administracyjna , University Rector , personal supervision , gross law violation , administrative decision
Cytowanie