Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i identyfikacja kluczowych czynników wpływających na rozwój regionalny Polski. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę czynnikową. Badania wykazały, że w analizie porównawczej regionów najważniejszą rolę odgrywa efektywność i innowacyjność przemysłu, działalność badawczo-rozwojowa, infrastruktura techniczna oraz warunki pracy i produkcja rolnicza. Poziom nasycenia poszczególnymi determinantami w województwach jest jednak zróżnicowany. Przeprowadzona analiza może być podstawą dalszych badań regionalnych.
The purpose of the paper is to analyse and identify the key factors affecting the Polish regional development. The factor analysis is used as the research method. Studies have shown that the most important factors in the comparative analysis of regions are efficiency and innovation of industry, research and development, technical infrastructure, the working environment and agricultural production. However, importance of particular determinants is different in various regions. The analysis can be the basis for further research on regional development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 95–106