Metodologiczne trudności badań z pogranicza edukacji, techniki i informatyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu wskazałem na ogólne kierunki myślenia w zakresie metodologii badań złożonej problematyki pogranicza i wzajemnych relacji techniki, edukacji i informatyki. Dookreślenie obiektu badań wymaga poza tym zajęcia stanowiska co do założeń epistemologicznych. To jednak wymaga oddzielnego opracowania.
The study pointed to the broad lines of thinking in the field of research methodology the complex issues of border and interaction techniques, education and science. Specification of the research object requires besides taking a position as to the epistemological assumptions. This, however, requires a separate study.
Opis
Słowa kluczowe
metodologia badań naukowych , edukacja – technika – informatyka , methodology of scientific research , education – technology – computer science
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 21–28