Стратегия развития корпоративного сектора экономики Украини в контексте евроинтеграции

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Головкова, Людмила
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
В статье акцентируется внимание на необходимости обоснование новой парадигмы, которая бы детерминировала формирование концептуальных и методических подходов, механизмов, моделей стратегического развития корпораций в системе координат евроинтеграции страны в европейское пространство. Предлагается концептуальный подход к стратегическому управлению развитием корпораций в контексте региона, где система включает такие подсистемы как стратегическое планирование потенциала корпорации и потенциала региона, управление стратегией инновационного роста предприятий региона, анализа эффективности стратегии и принятия решений. Знание всех указанных величин даст возможность определить долю свободной энергии для дальнейшего развития и реализации соответствующей стратегии, которая направлена на оптимальное формирование, эффективное использование и развитие совокупного экономического потенциалa, как отдельной корпорации, так и региона в целом, способствовать повышению гибкости управленческой системы и инновационно-инвестиционному развитию в контексте евроинтеграции. В результате проведенного исследования качества управления в Днепрепропетровском и Запорожском регионах определено, что два основных фактора – экономический рост и темпы роста иностранных инвестиций являются важнейшими факторами влияния на темпы инновационно-инвестиционного экономического роста в регионе и повышения ефективности евроинтеграционных процессов. Поэтому, следует акцентировать внимание и определить стратегические направления развития именно этих факторов, которые будут способствовать наращиванию потенциала, как региона, так и субъектов хозяйствования, которые в нем функционируют. Ускорение евроинтеграции, реализация европейского вектора развития Украины, регионов и корпораций как каркаса экономики невозможно без наличия соответствующего интеллектуального потенциала и достаточного интеллектуального капитала как овеществленной формы предварительной реализации соответствующего потенциала.
W artykule zwrócono uwagę na konieczność opracowania nowego paradygmatu, objaśniającego konceptualnie oraz metodologicznie mechanizmy oraz model funkcjonowania korporacji w warunkach pogłębiającej się integracji między krajami europejskimi. W artykule zaproponowano konceptualne podejście do strategicznego zarządzania korporacjami w kontekście regionalnym. Opisany system składa się z następujących elementów: strategiczne planowanie zdolności oraz potencjału, tak korporacji, jak i regionu, opracowanie strategii podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw w regionie, analiza efektywności strategii. Identyfikacja wszystkich powyższych parametrów pozwoli ustalić zakres tzw. wolnej energii dla dalszego rozwoju i realizacji adekwatnej strategii zmierzającej do optymalnego kształtowania, efektywnego wykorzystania i rozwoju potencjału gospodarczego zarówno korporacji, jak i regionu jako całości, jak również zwiększenia elastyczności sytemu innowacyjnego w warunkach integracji europejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań w dwóch ukraińskich regionach (Dnipropetrovsk oraz Zaporizhzhya) wskazują, że wzrost gospodarczy i tempo wzrostu inwestycji zagranicznych to najważniejsze czynniki wpływające na tempo innowacji i wzrostu inwestycji w regionie oraz zwiększenia efektywności europejskich procesów integracyjnych. Dlatego konieczne jest określenie strategicznych kierunków rozwoju tych czynników, które przyczyniają się do budowania potencjału tak regionu, jak i podmiotów gospodarczych, które w nim działają.
The article focuses on the necessity of foundation the new paradigm that determine development of conceptual and methodological approaches, mechanisms, models for corporations in the coordinate system of the European integration of the country into the European space. The conceptual approach to strategic management of corporations in the context of the region has been proposed. In this context, the system includes elements: strategic planning capacity of corporations and potential of the region, the management strategy for innovative growth companies in the region, analyzing the effectiveness of the strategy and decision-making. Identification of all these parameters will allow to determine the percentage of the “free energy” for the further development and for the implementation of the appropriate strategy that aims at optimal formation, efficient use and development of economic potential of corporations and the region in general as well as to enhance the flexibility of the management system and innovation investment development in the context of European integration. The study of quality control has been developed in two regions: Dnipropetrovsk Region and Zaporizhzhya Region. Two main factors have been determined - economic growth and growth rate of foreign investment. These factors are the most important factors that influence the rates of innovation and investment growth in the region and enhance the effectiveness of European integration processes. Therefore, it is necessary to focus the attention and define strategic directions of development of these factors which will facilitate creating potential of the region, as well as business entities that operate in it.
Opis
Słowa kluczowe
стратегия , корпорация , развитие , евроинтеграция , strategia , korporacja , rozwój , integracja europejska , strategy , corporation , development , European integration
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 335-342