Pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Warzecha, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego to jeden z ważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności gospodarczej regionów. Niezbędny więc wydaje się dostęp do odpowiednich narzędzi statystycznych, które umożliwiają dokonywanie porównań. Obserwowane we współczesnych czasach tempo rozwoju handlu elektronicznego, przyrost liczby abonentów telefonii komórkowej czy upadek wielu firm związanych z usługami teleinformatycznymi lub informatycznymi oznacza zupełnie nową sytuację technologiczną, czy rynkową. Celem przeprowadzonej analizy jest pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miary syntetycznej Hellwiga w 2010 roku. Zastosowanie miary syntetycznej pozwoliło na uporządkowanie województw Polski i na porównanie pozycji województw pod względem osiąganego poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wskazanie województw najbardziej i najmniej rozwiniętych pod badanym względem.
The development of the information society is one of the most important factors that determines the economic competitiveness of the regions. Because of that it is necessary to have access to appropriate statistical tools that allow you to make comparisons. The aim of the analysis is to measure disparities in information society development of chosen Polish regions using synthetic measure Hellwig in 2010. The usage of synthetic measurement made it possible to compare the posision of chosen Polish provinces and regions in terms of the achieved level of development of the information society and to identify regions that are the most or the least developed in the country due to the conducted test.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 449–457