Powstanie i działalność Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski – odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na zjawisko wykorzystania seksualnego małoletnich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Kiełpiński, Krzyszof Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowane studium zaprezentowało powstanie i działalność Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Inicjatywa podjęta przez Polskich biskupów miała na celu nieść pomoc ofiarom wykorzystania seksualnego przez osoby duchowne posługujące w Kościele katolickim w Polsce. Stworzono narracje, z której wyłania się obraz, dzięki któremu czytelnik będzie mógł zapoznać się z przyczynami i procesem powstania Fundacji oraz z różnymi obszarami jej działalności. W tym celu posłużono się źródłami, do których należy zaliczyć: akt notarialny, statut oraz regulamin, raporty i sprawozdania Fundacji, a także aplikację Facebook, literaturą polską i zagraniczną z zakresu nauk prawnych i kanonistyki. Całościowy obraz został stworzony dzięki zastosowaniu różnych metod badawczych m.in. dogmatyczno-prawnej, historyczno-prawnej, filologicznej. Stworzone studium w małym stopniu uzupełniło lukę badawczą w tym obszarze. Powyższy artykuł pełni różne funkcje: apologetyczną, prewencyjno- pedagogiczną, edukacyjną i informacyjną. Zaprezentowane badania mogą stanowić inspirację dla innych m.in. potencjalnych fundatorów, członków i pracowników Fundacji oraz badaczy, których zainteresowała przedstawiona tematyka.
The study presented the creation and activities of the Saint Joseph Foundation of the Polish Bishops' Conference. The initiative taken by the Polish bishops was intended to provide assistance to victims of sexual abuse by clergy serving in the Catholic Church in Poland. A narrative has been created from which a picture emerges from which the reader will be able to learn about the causes and process of the establishment of the Foundation and the various areas of its activities and functioning. To this end, the following sources were used: the notarial deed, the statutes and bylaws, reports and statements of the Foundation, as well as the Facebook application, Polish and foreign literature in the field of legal sciences and canon studies. The overall picture has been created through the application of various research methods, including dogmatic-legal, historical-legal, philological. The study created has filled the research gap in this area to a small extent. The above article fulfils various functions: apologetic, preventive and informative. The presented research can serve as an inspiration for others, including potential funders, members and staff of the Foundation, as well as researchers who are interested in the presented topics.
Opis
Słowa kluczowe
Kościół katolicki w Polsce , Konferencja Episkopatu Polski , Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski , wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży , osoby niepełnosprawne , osoby duchowne , The Catholic Church in Poland , the Polish Episcopal Conference , the Saint Joseph Foundation , sexual abuse children and youth , disabled people , clergy
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 88-114