System motywacyjny jako element kultury organizacyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Michalska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kultura organizacyjna każdego przedsiębiorstwa opiera się na ideach i misji przedsiębiorstwa, które są kultywowane często przez właścicieli firmy. Od samego początku funkcjonowania przedsiębiorstwa chcą oni wprowadzić pewne zasady postępowania wśród pracowników i dzięki temu uzyskać ich lojalność oraz wzbudzić kreatywność. Na bazie ich zabiegów i pomysłów powstaje właśnie kultura organizacyjna, a wraz z nią elementy systemu motywacyjnego. W rezultacie sprawdzenia wielu czynników powstaje stabilny system motywacyjny stosowany w przedsiębiorstwie. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie części wyników badania przeprowadzonego w jednym z dużych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem badania było poznanie systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: poznanie opinii pracowników na temat skuteczności systemu motywacyjnego, sprawdzenie czy potrzeby: osiągnięć, władzy i przynależności są zaspokajane poprzez system motywacyjny, zbadanie czy osoby badane identyfikują się z przedsiębiorstwem. Hipoteza główna zakładała, że system motywacyjny stosowany w badanym przedsiębiorstwie wzmacnia kulturę organizacyjną poprzez realizację potrzeb pracowników. W celu weryfikacji hipotezy głównej postawiono następujące hipotezy cząstkowe: respondenci uważają, że stosowany w przedsiębiorstwie system motywacyjny jest skuteczny, potrzeby: osiągnięć, władzy i przynależności są zaspokajane poprzez system motywacyjny stosowany w przedsiębiorstwie, osoby badane identyfikują się z przedsiębiorstwem. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety, składającego się z 23 pytań zamkniętych, dotyczących zagadnień kultury organizacyjnej oraz systemu motywacyjnego stosowanego w przedsiębiorstwie. Część uzyskanych wyników przedstawiono w tabelach. Cele badania zostały zrealizowane, natomiast analiza uzyskanych danych umożliwiła pozytywną weryfikację postawionych hipotez.
The organizational culture of each company is based on the ideals and mission of the enterprises, which are often cultivated by the owners of the company. From the very beginning of the business, the owners want to introduce some rules of behavior among employees and believe that the consequence will bring their loyalty and inspire creativity. On the basis of their treatments and ideas organizational culture is created and in the same time motivation system components are checked. As a result of these treatments a stable motivation system is created and used in the enterprise with good results. The purpose of this paper is to present part of the results of the study conducted in one of the large enterprises operating in the Kuyavian-Pomeranian province. The main objective of the study was to learn about the motivation system used in the enterprise. This objective was achieved through the following specific objectives: employees’ perception of the effectiveness of the motivation system, checking if needs as: achievement, power and affiliation are met through the motivation system, to investigate whether subjects identify themselves with the company. The main hypothesis assumed that the motivation system applied in the audited company strengthens the organizational culture by meeting the needs of employees. In order to verify the main hypothesis the following partial ones emerged: the respondents believe that used in the enterprise motivation system is effective, needs as: achievement, power and affiliation are met through the motivation system used in the enterprise, subjects identify themselves with the company. The survey was conducted using a questionnaire consisting of 23 closed questions focused on issues of organizational culture and motivation system used in the enterprise. Some of the results are presented in the tables. The objectives of the study have been completed, while the analysis of the data obtained has enabled a positive verification of hypotheses.
Opis
Słowa kluczowe
motywacja , system motywacyjny , kultura organizacyjna , potrzeby , identyfikacja z przedsiębiorstwem , motivation , motivation system , organizational culture , needs , identification with the company
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 429–437