Поведение „человека экономического” в условиях европейского образовательного просторанства

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Tкaч, Taмapa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ludzkość wkracza w fazę tworzenia się nowej jakości człowieczeństwa. Prowadzi to do zmian nie tylko sposobów egzystencji człowieka, ale również jej istoty i wyraża się w transformacji zasobów sfery rozwoju człowieka. W teorii ekonomicznej zakłada się istnienie człowieka ekonomicznego, które to pojęcie jest abstrakcyjne ze względu na niski poziom jego psychologizacji. Psychologowie w oparciu o prowadzone badania formułują wniosek, że popularne modele zachowań ekonomicznych istotnie różnią się od rzeczywistych zachowań człowieka; zachowanie ludzi w znacznie większym stopniu uwzględnia przesłanki psychologiczne, które znajdują odzwierciedlenie w licznych zjawiskach gospodarczych.
Humanity enters into the phase of becoming of new human quality. It supposes the changes not only in the methods of existence of a man but also his essences and is expressed in transformation of resource spheres of development of a man. In an economic theory we use appearance of economic man which is abstract by virtue of low level of his psychology. Psychologists as a result of the researches came to conclusion, that the popular model of economic conduct substantially differs from the real conduct of man: the conduct of people concerns by more wide circle of psychological reasons, and it is reflected in many economic phenomena.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 187-197