Festiwale polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie w latach 1969-2009.

Abstrakt
Niniejsza rozprawa prezentuje Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych oraz choreograficzną działalność dydaktyczną na rzecz Polonii w Rzeszowie w latach 1969-2009. W pracy zaprezentowano także formy działalności Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Rzeszowie. Rozprawę napisano w oparciu o materiały źródłowe. Były to głównie materiały zgromadzone w Centrum Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystycznego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Autor przeprowadził również kwerendę w innych archiwach. Wielu informacji dostarczyły także przeprowadzone przez autora autoryzowane wywiady. Pierwszy rozdział rozprawy opisuje Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ukazano w nim genezę stowarzyszenia, jego główne zadania oraz obszary działalności. W drugim rozdziale przedstawiono Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Opisano genezę festiwali, jego uczestników, działania podejmowane przy organizacji oraz szereg imprez towarzyszących festiwalom. Trzeci rozdział zawiera charakterystykę polonijnych zespołów folklorystycznych. Rozdział czwarty przedstawia Polonijne Festiwale Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Opisana tam została geneza i rys historyczny festiwalu. Przedstawiono miejsca festiwalowe oraz uczestników. W ostatnim rozdziale przedstawiono choreograficzną działalność dydaktyczną na rzecz Polonii, realizowaną w ramach Studium Tańców Polskich oraz 4-letniego Polonijnego Studium Choreograficznego.
This dissertation presents the World Festivals of Polish Folk Ensembles as well as forms of education for choreographic activities for the Polish community in Rzeszów in the years 1969-2009. In this work the forms of activity of "Wspólnota Polska" Association (branch in Rzeszów) are also presented. The dissertation is written on the basis of source materials collected from the Documentary Centre of the Polish Art Movement of the "Wspólnota Polska" Association. The query was also carried out in other archives. Many information is also provided by authorized interviews conducted by the author. In the first chapter of the dissertation, the Rzeszów Branch of the "Wspólnota Polska" Association is described. It shows the genesis of the association, its main purposes and areas of activity. The second chapter presents the World Festivals of Polish Folk Ensembles in Rzeszów. The genesis of the festivals, its participants, activities undertaken at the organization and events accompanying the festivals are described. The third chapter contains the characteristics of Polish folklore ensembles. The fourth chapter presents Festivals of Polish Children Folk Ensembles. The genesis and historical outline of the festival has been described there. Festival venues and participants were presented. The last chapter presents the forms of education for the Polish community accomplished by the School of Polish Dance for Polonia Ensembles and the 4-year Polonia Choreographic Study.
Opis
Promotor: ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk - 391 s.
Słowa kluczowe
Festiwale , Polonia , Historia tańca , Wspólnota Polska , Festivals , Dance history
Cytowanie