Zróżnicowanie wynagrodzeń między sekcjami PKD w województwie świętokrzyskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-09
Autorzy
Antoszak, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń i analiza zróżnicowania wynagrodzeń według sekcji PKD w województwie świętokrzyskim w latach 2013–2020. Wykorzystano do tego dane na temat przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto według sekcji PKD w województwie świętokrzyskim, na podstawie których obliczono procentowe odchylenia od przeciętnego wynagrodzenia w województwie oraz dynamikę wzrostu. Analiza wynagrodzeń została przeprowadzona także dla Polski. W obliczeniach wykorzystano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Urzędu Statystycznego w Kielcach i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za lata 2013–2020. W województwie świętokrzyskim występowało stosunkowo duże zróżnicowanie wynagrodzeń. Najwyższe wynagrodzenia były w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Wysokie wynagrodzenia wynikały z tego, że sekcja ta w analizowanym okresie bardzo dynamicznie się rozwijała. Natomiast działalność finansowo-ubezpieczeniowa w gospodarce rynkowej zyskała na znaczeniu, a specjaliści z tego zakresu musieli być dobrze wynagradzani. Również w administracji publicznej i obronie narodowej wynagrodzenia były wysokie. Najniższe natomiast w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Województwo świętokrzyskie jest mało atrakcyjne gospodarczo i turystycznie. W analizowanym okresie dynamika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto według sekcji w województwie była zróżnicowana i wyższa niż stopa inflacji, aczkolwiek inflacja rosła.
The aim of the article is to evaluate the differences in wage levels and to analyse the differentiation of wages by PKD (Polish version of NACE classification) section in the Świętokrzyskie region in 2013–2020. The average monthly gross wages and salaries according to the PKD section in the Świętokrzyskie region were used for this purpose, on the basis of which the percentage deviations from the average wage in the region and the growth dynamics were calculated. An analysis of wages and salaries was also carried out for Poland and compared with inflation. For the analysis and evaluation, statistical data published in the Statistical Yearbooks of the Statistical Office in Kielce and the Central Statistical Office in Warsaw for 2013–2020 were used. In the Świętokrzyskie region there was a relatively large differentiation in salaries. The highest salaries were in the section of financial and insurance activities. High wages resulted from the fact that this section was developing very dynamically in the analysed period. On the other hand, the financial and insurance activity in the market economy gained in importance, and specialists in this field had to be well rewarded. Salaries were also high in public administration and national defence, while the lowest were in the accommodation and catering section. The Świętokrzyskie region is not very attractive in terms of economy and tourism. In the analysed period, the growth rate of average monthly gross wages and salaries by sections in the region was diversified and higher than the inflation rate, although inflation was rising.
Opis
Słowa kluczowe
wynagrodzenia , płace , województwo , region , sekcje gospodarki narodowej , salaries , wages , voivodship , sections of the national economy
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 71(3)/2022, s. 65-79