Analizy "big data" w serwisach społecznościowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Polańska, Krystyna
Wassilew, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Analizy big data otworzyły nowy rozdział w podejściu do wnioskowania na podstawie danych pozyskiwanych z Internetu. Przede wszystkim dostępne dane mają już nie tylko historyczny charakter i nie dotyczą tylko prób z badanych populacji, ale zyskały walor aktualności i masowości dzięki ekstrakcji danych z Internetu. Nadal jednak poza obszarem obserwacji badawczych pozostali wykluczeni cyfrowo, którzy są niewidoczni w sieci choć pozostają częścią społeczeństwa. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania analiz dużych zbiorów danych pozyskiwanych z Internetu oraz określenie wskaźników pochodzących z sieci społecznościowych, które mogą służyć do wnioskowania w opisie zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych.
Analysis of big data opened a new chapter in the approach to inference on the basis of data obtained from the Internet. First of all available data no longer has just a historical nature and does not apply only to samples of the studied population, but have gained the values of current affairs and mass scale through extraction of data from the Internet. Still, beyond the research observations are the digitally excluded who are invisible in the network although they remain a part of society. The aim of this article is to show the possibility of analysing big data obtained from the Internet to identify indicators from social networks, which can be used for inference in the description of social, political and economic phenomena.
Opis
Słowa kluczowe
big data , sieci społecznościowe , polityka prywatności , social networks , political of privacy
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 117-128