Poufne wieści z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: przejawy tabloidyzacji w osiemnastowiecznych gazetach rękopiśmiennych (w perspektywie mediolingwistycznej)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Suska, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia przejawy tabloidyzacji w gazetach reprezentatywnych dla prasy rękopiśmiennej drugiej połowy XVIII wieku. Autorka odwołuje się do koncepcji życia gatunków, pragmalingwistycznych i genologicznych charakterystyk tabloidyzacji, w tym do cech osiemnastowiecznych gazet drukowanych, uznawanych w badaniach lingwistycznych za pierwowzór tabloidu. Ze względu na dziennikarski charakter gazet Teodora Ostrowskiego ich analizy są sprofilowane mediolingwistycznie i koncentrują się na wykładnikach tabloidyzacji: na poziomie treści, ujęcia stylistycznego, formy wypowiedzi (przetworzenia informacji do przekazu prasowego) oraz sposobu ich osadzania w strukturze gazety rękopiśmiennej (hierarchizacja treści w zależności od zakresu, stopnia pewności).
The article discusses the manifestations of tabloidization in newspapers representative of the handwritten press of the 2nd half of the 18th century. The author refers to the concept of genre life, pragmalinguistic and genological characteristics of tabloidization, including the features of 18th century printed newspapers, considered in linguistic studies as the prototype of tabloid. Due to the journalistic nature of Theodor Ostrovsky’s newspapers, their analyses are profiled mediolinguistically and focus on the exponents of tabloidization: at the level of content, stylistic framing, form of expression (the processing of information into a press release) and the way they are embedded in the structure of a handwritten newspaper (hierarchization of content according to scope, degree of certainty).
Opis
Słowa kluczowe
XVIII wiek , prasa , gazety rękopiśmienne , tabloidyzacja , 18th century , press , handwritten newspapers , tabloidization
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 212-224