Modernizacja gospodarki a polityka fiskalna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Żyżyński, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z celów polityki regionalnej Unii Europejskiej jest zwiększanie konkurencyjności regionów, krajów i w konsekwencji całej Unii w globalizującym się świecie. Cel ten ma być realizowany przez stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności poszczególnych gospodarek. Autor przytacza rozważania P. Krugmana nad czynnikami kształtującymi siłę gospodarki i nad różnicą w rozumieniu pojęcia konkurencyjności w stosunku do biznesu i całej gospodarki. Przedstawiając wyniki badań nad filarami konkurencyjności analizuje politykę fiskalną w Polsce na tle rozwiązań przyjmowanych w innych krajach ze względu na wspieranie innowacyjności gospodarek. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, na ile polityka specjalnych stref ekonomicznych, w tym tak zwanych parków technologicznych prowadzić może do realizacji tego celu.
One of the UE regional policy aims is to increase the competitiveness of regions, countries and as a consequence the UE as a whole in the globalizing world. The aim should be realized by creation conditions for developing new innovations. The author quotes P. Krugman’s deliberations on the factors shaping economy strenght and on the difference in understanding the competitiveness in business and with reference to economy as a whole. Introducing the research results on the pillars of competitiveness he analyzes fiscal policy supporting innovations in Poland comparing it with the policy in other countries. He seeks the answer for the question to what extent the policy of creation special zones, including so called technological parks, can lead to the aim of building innovative and competitive economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 53–77