Wykształcenie jako czynnik determinujący dochody ludności rolniczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Edukacja jest w efektywnej gospodarce rynkowej czynnikiem, który ma najsilniejszy wpływ status materialny i społeczny, a jednocześnie pośrednio kształtuje inne czynniki istotne dla ten status, czyli wybór miejsca zamieszkania i modelu rodziny. Stworzenie warunków, które umożliwienie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji jest zatem najskuteczniejszym sposobem stymulowanie promocji i zapobieganie względnej degradacji materiału. Szerszy dostęp do edukacji wymaga przede wszystkim coraz większej liczby placówek w szkołach i na uczelniach, czyli: sprzeciwiająca się pomoc systemowi edukacji (w języku potocznym strategia ta nazywana jest „dawaniem” wędka zamiast ryby” i należy ją uznać za najrozsądniejszy model pomocy społecznej gospodarstw domowych związanych z rolnictwem).
Education is in effective market economy the factor that the most strongly influences material and social status, and simultaneously indirectly shapes other factors essential for this status, that are the choice of living place and family model. Creating conditions that make possible educating and raising qualifications is therefore the most effective way of stimulating promotion and preventing relative material degradation. Wider access to education requires most of all increasing number of sites in schools and at universities, that is objected aid to system of education (in everyday language this strategy is called „giving the fishing-rod instead of fish” and should be considered as the most reasonable model of welfare to households connected with agriculture).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 99-109