Ukraiński ruch ludowy w Galicji Wshodniej (1897 -1914)

Abstrakt
Autor wysunął tezę, iż pomimo formalnego zniesienia pańszczyzny ekonomiczna kondycja chłopów nie uległa poprawie. W czasach, o których traktuje praca doktorska chłopi otrzymali prawo do wolnej emigracji. Ukraińcy, otwierając się na zewnętrzny świat nabywali świadomość narodową. Kolejnym imperatywem wpływającym na charakter ukraińskiego chłopstwa była propaganda polityczna. We wsiach Galicji Wschodniej działali agitatorzy, którzy podnosili potrzeby narodowe oraz ekonomiczne chłopów. Byli nimi księża greckokatoliccy, studenci z Uniwersytetu Lwowskiego oraz Politechniki Lwowskiej, nauczyciele szkół ludowych, ale także wykładowcy szkół wyższych, jak również wójtowie oraz inni urzędnicy gminy wiejskiej. Ukraińska świadomość narodowa nie była jedyną we Wschodniej Galicji. Polski ruch narodowy również rozwijał się wśród chłopów galicyjskich. Był to proces budowania nowego narodu opartego na wszystkich warstwach społecznych. Polska szlachta dążąc do uspokojenia nastrojów społecznych faworyzowała część chłopów, obdarzając ich przywilejami ekonomicznymi, natomiast tych, którzy żądali wyższych płac za swoją pracę szlachta prześladowała. Dotyczyło to zarówno chłopów ukraińskich, jak i polskich. W przedstawionej dysertacji opisano również inne stosunki narodowościowe: ukraińsko-żydowskie, ukraińsko- „moskalofilskie”.
The author advanced the thesis that despite a formal abolition of serfdom, the economic condition of peasants did not improve. During the timeframe described in the doctoral thesis, the peasants received the right to free emigration. Ukrainians, opening themselves to the outside world, acquired more and more national consciousness. Another imperative affecting the nature of the Ukrainian peasantry was the activity of agitators. Agitators were active in the villages of Eastern Galicia, where they raised the national and economic needs of the peasantry. These agitators were Greek Catholic priests, students from the University of Lviv and Lviv Polytechnic, teachers of folk schools and universities, as well as heads of communes and other rural officials and authorities. The Ukrainian national consciousness was not the only one in East Galicia. Polish national awareness was also strong. It was caused by the building of a new nation based on all social classes. The Polish nobility, striving to calm the moods, favored other peasants, granting them economic privileges. In this doctoral dissertation, that other national relations were also presented: Ukrainian Jewish, ‘Ukrainian-Moskalophiles’.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Moklak - 278 s.
Słowa kluczowe
Galicja Wschodnia , Ukraina , Społeczeństwo , XIX – XX wiek , Eastern Galicia , Ukraine , Society , XIX - XX century
Cytowanie