Europeizácia slovenského daňového práva (skutočnosť a vízia)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Babčák, Vladimír
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá problematikou práva EÚ, ktoré ovplyvňuje právnu úpravu slovenských daňovo-právnych vzťahov. Za živnú pôdu tohto ovplyvňovania považuje problém straty časti daňovej suverenity Slovenskej republiky. Daňovú suverenitu poníma autor ako jeden zo znakov štátnosti. Z tohto dôvodu znamená vstup Slovenskej republiky do EÚ aj obmedzenie daňovej suverenity Slovenska najmä v oblasti nepriamych daní. Slovenská republika bola nútená v záujme bezproblémového fungovania jednotného vnútorného trhu EÚ, vzdať sa časti svojej daňovej suverenity v prospech EÚ. Táto skutočnosť podľa autora výrazným spôsobom ovplyvnila aj ďalší vývoj a smerovanie daňovo-právnej regulácie na Slovensku. V jednotlivých častiach príspevku autor venuje podrobnú pozornosť otázkam ovplyvňovania daňového zákonodarstva právne záväznými aktmi EÚ v oblasti nepriameho zdaňovania, priamych daní a v oblasti správy daní, s osobitným zameraním na medzinárodnú spoluprácu v tejto sfére, najmä pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu v oblasti daní a poplatkov a vzájomnú pomoc a spoluprácu pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich najmä z daní a poplatkov. Okrem toho je predmetom jeho záujmu aj oblasť dobrej správy daní, vrátane minimálnych štandardov dobrej správy.
The article aims to analyze the influence of the EU law on the regulation of the tax relations in the Slovak Republic. The author identifies the loss of tax sovereignty of the Slovak Republic as a primary evidence of a widespread impact of the EU law on the Slovak tax law. In this context, the author sees the tax sovereignty as an integral part of statehood. Therefore, the Slovak Republic’s membership in the EU has led to the limitation of its state sovereignty, mainly in the sphere of indirect taxation. For the sake of the proper functioning of the internal market the Slovak Republic has had to give up a part of its sovereignty in favour of the EU. This fact has played a crucial role in the recent development of the tax regulations in Slovakia. In particular parts of the article the author examines the effects of the EU secondary law on the Slovak tax law in the sphere of indirect taxation, direct taxation and tax administration, with the special focus on the matters of international administrative co-operation and mutual assistance in the recovery of tax claims. Further the author also pays his attention to good governance in tax matters, including its minimal standards.
Niniejsze pracowanie ma na celu analizę wpływu prawa UE na regulację stosunków podatkowych w Republice Słowackiej. Autor stwierdza, że utrata suwerenności podatkowej Słowacji stanowi podatny grunt dla znaczącego wpływu prawa unijnego na słowackie prawo podatkowe. W tym kontekście Autor postrzega suwerenność podatkową jako jedną z cech państwowości. Z tego powodu uważa, że skutkiem przystąpienia Słowacji do Unii Europejskiej stało się ograniczenie jej suwerenności państwowej, głównie w dziedzinie podatków pośrednich. Słowacja zrzekła się części swojej suwerenności podatkowej na rzecz UE dla dobra sprawnego funkcjonowania jej rynku wewnętrznego. Fakt ten odegrał kluczową rolę i miał istotny wpływ na dalszy rozwój regulacji podatkowych na Słowacji. W poszczególnych częściach opracowania Autor odnosi się do kwestii wpływu prawa wtórnego UE na słowackie prawo podatkowe w zakresie podatków pośrednich, bezpośrednich oraz administracji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej administracji w dziedzinie podatków i opłat oraz udzielania wzajemnej pomocy w dochodzeniu wynikających z nich roszczeń. Ponadto przedmiotem opracowania pozostaje również kwestia dobrej administracji w dziedzinie podatków, w tym jej minimalnych standardów.
Opis
Słowa kluczowe
europeizácia , daňove právo , právo EÚ , daňova suverenita , nepriame a priame dane , dobra správa daní , Europeanization , Slovak tax law , the EU law , tax sovereignty , direct and indirect taxation , good tax administration , europeizacja , słowackie prawo podatkowe , prawo UE , suwerenność podatkowa , podatki pośrednie i bezpośrednie , dobra administracja podatkowa
Cytowanie