Aktywność zawodowa na emeryturze szansą na niwelowanie społeczno-ekonomicznych nierówności międzygeneracyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Fura, Barbara
Fura, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W skali makro aktywność zawodowa emerytów wpływa na zachowanie równowagi przepływów pomiędzy generacjami. Istotnym zagadnieniem pozostaje zatem prowadzenie właściwej polityki zatrudnienia. W skali mikro aktywność zawodowa emerytów leży u podstaw właściwego funkcjonowania gospodarstw domowych i sprzyja przeciwdziałaniu zubożeniu ludzi starych. Istotnym zagadnieniem do zidentyfikowania pozostaje możliwość utrzymania w zatrudnieniu osób, które w nieodległej przyszłości nabędą prawa emerytalne. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. na terenie województwa podkarpackiego, których celem było m.in. zidentyfikowanie sytuacji materialnej gospodarstw domowych osób w fazie przedemerytalnej cyklu zawodowego oraz określenie społeczno- -ekonomicznych cech kształtujących postawy wobec pracy na emeryturze. Zaobserwowano, że około 15% gospodarstw całkowicie uzależnia swoje funkcjonowanie od działań respondenta. Natomiast w kolejnych 45% gospodarstw respondent był główną osobą zapewniającą środki finansowe. Można się zatem spodziewać, że w przyszłości podejmowanie aktywności zawodowej na emeryturze w celu pozyskania dodatkowych dochodów może być istotne dla 60% gospodarstw domowych. Stwierdzono, że (spośród rozważanych) najistotniejszymi determinantami pozytywnych postaw wobec pracy były: wysokość zarobków – akcentowana głównie przez kobiety oraz bieżąca ocena dochodów gospodarstwa domowego, którą podkreślali głównie mężczyźni oraz bezpieczeństwo dochodów gospodarstwa domowego w przyszłości.
The professional activity of the pensioners has an influence on keeping the balance of the flows between generations in macro level. Therefore conducting the appropriate employment policies remains to be an important issue. Professional activity of the pensioners is essential for proper functioning of a household and it also helps to counteract the poverty of the old on micro level. An important issue to identify is the possibility of maintaining in employment individuals who acquire pension rights in the nearest future. The article presents the results of the research carried out in 2009, in Podkarpacie voivodeship. The main aim of it was to identify the material situation of the old persons’ households and determining the socio-economic characteristics of public attitudes towards work in retirement. It was observed that about 15% of households become dependent on respondent’s activity. In the next 45%, respondent was a person who provided financial resources. One can therefore expect that in future taking professional activity in retirement, in order to raise additional earnings, may be relevant for 60% of households. It was found that most important factors of the professional activity were: earnings – mainly for women and current evaluation of households’ income – more important for men and more security of household income in the future.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 325–336