Kapitał ludzki i intelektualny szansą na przezwyciężanie nierówności społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Szpunar, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Poziom naukowy, rozpoznaje jeden z głównych mierników zamożności narodów, oraz korzystanie z urządzeń teleinformatycznych coraz częściej stanowi drogę do korzystania z wiedzy. Ten wiedza staje się kwintesencją wieku, w którym przyszło nam żyć i funkcjonować, podobnie jak para i energia elektryczna w fazie społeczeństwa zwanej przemysłową. W dążeniu do oparcia się na gospodarce opartej na wiedzy nie błahostki kapitał ludzki części, którą dzięki edukacji może stworzyć gospodarkę trzeciej fali opartą na wiedzy i informacje. Ale jak to się najczęściej dzieje, to słusznym czynnikiem mężczyzn jest ten element co stanowi główny czynnik spowalniający postęp. Mentalność ludzka, nastawiona konserwatywnie i negatywista hamuje rozwój zwłaszcza, jeśli jest słabo wykształcony. Opinia więcej wyraźnie mówi, że o rozwoju społeczeństwa informacyjnego, na pewno na jego scenie więcej fundamentalne będą czynniki społeczne, niż techniczne, gdy dostęp na nic nie minie do dostaw światowej sieci komputerowej, w sytuacji, gdy użytkownik nie będzie jej w stanie pomóc.
Scholarisation level, it recognises from one of main measures of wealth of nations, and using from devices teleinformatics more often state road to using with knowledge. The knowledge becomes with quintessence of age in which it came us to live and to function, similarly to steam and energy electric in phaze of society named the industrial. In endeavour towards leaning on knowledge economy not trifles human capital has part, which it thanks to education can create economy of third wave leaning on knowledge and information. Yet how this the most often happens then men’s just factor is this element which makes up main factor slowing down progress. Human mentality, set conservatively and negatywist brakes development particularly, if it is educated faintly. The opinion more distinctly speaks, that about development of informative society, on sure his stage more fundamental the social factors will be, than technical, when the access on nothing passes to supplies of world computer net, in situation, because the user, it will not be in state her to help.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 411-418