Dualism of Monetary, Technological and Information Determinants in the Social Development of EU

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Chuzhykov, Viktor
Ilnytsky, Denis
Fedirko, Alexander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Authors take a view of problem of European Union development from the position of numerous contradictions of monetary convergence, technological and information asymmetry, which in the terms of globalization of world economy has both positive and negative social results. Some prognoses of social outcomes of transfer to neo-liberal model of development are made accompanied by the conclusion of unequal compensation from the side of structural funds of EU and cohesion fund of social asymmetry in the member-states.
Autorzy podejmują problem rozwoju Unii Europejskiej w kontekście licznych sprzeczności w procesach konwergencji monetarnej oraz technologicznej i informacyjnej asymetrii, które w uwarunkowaniach globalizacji gospodarki światowej mają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki społeczne. Prognozy społecznych efektów przejścia do neo-liberalnego modelu rozwoju zostały uzupełnione poprzez wnioski wskazujące na nierówną kompensację asymetrii społecznej w krajach członkowskich ze strony funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i funduszu spójności.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 79-97