Tajemnica Rzecznika Praw Obywatelskich a ochrona danych osobowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Ciechanowska, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie ma na celu przedstawienie najważniejszych cech charakteryzujących urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście obowiązku przestrzegania przez niego tajemnicy prawnie chronionej. Jednocześnie zaprezentowano regulacje dotyczące ujawniania przez Rzecznika danych osobowych, w posiadaniu których się znajduje, oraz przepisy normujące dostęp do informacji publicznych będących w jego dyspozycji. W artykule zastosowano metodę prawno-dogmatyczną oraz historyczną.
The paper aims to outline the most important features characterising the office of the Polish Ombudsman in the context of the duty to observe legally protected secrecy. Simultaneously, regulations concerning the disclosure by the Ombudsman of personal data in his/her possession and regulations governing access to public information at his/her disposal are presented. The article applies the legal and dogmatic method along with the historical method.
Opis
Słowa kluczowe
Rzecznik Praw Obywatelskich , tajemnica , ślubowanie , prawa i wolności , Ombudsman , secrecy , oath , rights and freedoms
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 11–19