Elektroniczna partycypacja obywatelska jako przedmiot badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kapsa, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Elektroniczna partycypacja obywatelska stanowi przedmiot zainteresowania zarówno badaczy, jak i organizacji międzynarodowych oraz instytucji władzy państwowej i lokalnej. Ma to związek z wpływem nowoczesnych technologii na społeczeństwo obywatelskie ze zmianami w relacji obywatel-państwo. Mimo iż jest to stosunkowo nowy obszar badań naukowych, stanowi przedmiot licznych refleksji teoretycznych, a także empirycznych weryfikacji. Artykuł ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat elektronicznej partycypacji obywatelskiej jako przedmiotu badań naukowych. Przedstawia jej ujęcie definicyjne, zawiera przegląd teorii naukowych oraz badań empirycznych prowadzonych w tym obszarze.
Citizens’ electronic participation (civic e-participation) is of interest to both researchers and international organizations, and national and local government institutions. It is related to the influence of modern technologies on civil society and the changes in civil-state relations. Even though it is a relatively new area of scientific research, it is the subject of numerous theoretical reflections and empirical verification. The article aims to systematize knowledge about electronic civic participation as a subject of scientific research. It presents its definition, provides an overview of scientific theories and empirical research conducted in this area.
Opis
Słowa kluczowe
e-demokracja , e-government , e-partycypacja , metodologia badań , partycypacja obywatelska , e-democracy , e-participation , research methodology , citizen participation , civic participation
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(19)/2021, s. 39–53