Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Piontek, Franciszek
Piontek, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule wykazano, że zapewnienie spójności społeczno-ekonomicznej w procesie rozwoju lokalnego jest możliwe, jeżeli jednoznacznie zostanie określony sens i cel działania, a to z kolei jest możliwe, jeśli proces zarządzania rozwojem oparty zostanie na rozwoju niszowym, który umocowany jest w integracji terytorialnej. Model niszy opisany jest przez 6P: Program, Przedsiębiorczość, Produkt, Popyt, Promocja, Prawo. Procedura rozważań obejmuje następujące zagadnienia: • kategorię zarządzanie rozwojem i kwestie z nią związane; • model niszy w aspekcie zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej; • spójność społeczno-ekonomiczna w Konstytucji RP; • procedury zarządzania rozwojem lokalnym, zapewniające spójność społeczno-ekonomiczną. Zarządzanie rozwojem niezgodne z rozwojem niszowym – w długim okresie – nie zapewnia spójności społeczno-ekonomicznej w procesie rozwoju – lokalnego.
In the study there was proved that it is possible to achieve socio-economic cohesion in the process of local development if the aim and the substance of action is definitely specified and this is possible when the process of development management is based on the niche development which has its stems in territorial integration. The niche model is described by 6P: program, entrepreneurship, product, demand, promotion, law. The discussion covers: – the category of development management and the connected issues, – the niche model in the aspect of socio-economic cohesion; – socio-economic cohesion in the RP Constitution, – the procedures of local development management ensuring socio-economic cohesion. The development management that is inconsistent with the niche development – in a long term – doesn’t lead to socio-economic cohesion in the process of local development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 57–80