Empowering inclusive education: principles for excellence in teaching and lifelong learners

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Soler Costa, Rebeca
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
A long time ago educational policies started to develop different measures to offer students with educational needs the support required. However, society is each time more diverse and requires additional strategies to provide a real inclusive education. Most of the times institutions face up problems due to the lack of resources. For this reason, along this research an approach to empower inclusive education is examined. Principles for excellence in teaching and lifelong learners are promoted in a way to enhance all possible strategies to offer the attention students’ diversity demands. The results show how stakeholder’s prescriptions contribute to offer educational support and how inclusive education can be deeply developed in institutions. The new socio educative demands need specific principles, teaching methods and techniques that allow diversity abilities and skills in the classroom.
Dawno temu polityka edukacyjna zaczęła opracowywać różne środki, aby zaoferować pomoc uczniom wymagającym wsparcia edukacyjnego. Jednak społeczeństwo jest za każdym razem bardziej zróżnicowane i wymaga dodatkowych strategii, aby zapewnić prawdziwą edukację włączającą. Najczęściej instytucje napotykają na problemy ze względu na brak zasobów. Z tego powodu badane jest podejście do wzmacniania edukacji włączającej. Zasady doskonałości w nauczaniu i uczeniu się przez całe życie są promowane w taki sposób, aby wzmocnić wszystkie możliwe strategie i zwrócić uwagę uczniów na ich różnorodność. Wyniki pokazują, w jaki sposób wskazania zainteresowanych stron przyczyniają się do oferowania wsparcia edukacyjnego oraz jak głęboko można rozwijać edukację włączającą w instytucjach. Nowe wymagania społeczno-wychowawcze wymagają konkretnych zasad, metod nauczania i technik, które pozwalają na różnorodność zdolności i umiejętności uczniów.
Opis
Słowa kluczowe
inclusive education , excellence , lifelong learners , educational acts , school culture , edukacja włączająca , doskonałość , uczący się przez całe życie , akty edukacyjne , szkolna kultura
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 122–130