Институциональные элементы товарных ринков

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Покатаева, Ольга
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Исследуются институциональные элементы товарных ринков, общие закономерности формирования рыночных институтов трансформационной экономики. Выделяются основные базовые компоненты товарного рынка: организационный, информационный, материальный, кредитно-расчетный. Анализируются институциональные основы развития договорных отношений в сфере обмена товарами и другими правами, которые определяют обязанности сторон товарного обмена в Гражданском и Хозяйственном кодексах Украины.
Badaniom poddano instytucjonalne elementy rynków towarowych, a więc ogólne zasady prawne kształtowania instytucji rynkowych w gospodarce transformacyjnej. Dokonano wyboru podstawowych składowych rynków towarowych: organizacyjnych, informacyjnych, materialnych, z zakresu kalkulacji kredytowej. Instytucjonalne podstawy rozwoju relacji kontraktowych przeanalizowano w obszarze wymiany towarowej i innych praw, które określają obowiązki stron wymiany towarowej w ramach cywilnego i gospodarczego kodeksu prawnego obowiązującego na Ukrainie.
The institutional elements of commodities markets, general conformities to the law of forming markets institutes of transformation economy are explored. The basic base components of commodity market are selected: organizational, informative, material, credit-calculation. Institutional bases of development of contractual relations are analysed in the field of exchange by commodities and other rights which determine the duties of sides of commodity exchange in the Civil and Economic codes of Ukraine.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 245-253