Інституційна побудова та форми організації діяльності Європейського Союзу: дидактична модель викладання

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Анатоліївна, Булавіна Олена
Григорівна, Чужикова Вікторія
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
У статті розкриваються методичні особливості викладання конкретної теми з курсу «Вступ до європейської інтеграції» для студентів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Авторами визначені принципи, на яких має базуватися сучасна методика викладання економічних дисциплін, та відповідно до них розроблена комплексна дидактична модель викладання теми з використанням методичних прийомів, спрямованих на розвиток критичного і творчого мислення тих, хто навчається.
W artykule pokazano specyfikę metodyki prowadzenia wykładu konkretnego tematu z programu „Wprowadzenie do integracji europejskiej” dla studentów oraz uczniów szkoły średniej. Autorzy określili zasady, na których powinny bazować współczesne metody nauczania dyscyplin ekonomicznych. Został opracowany odpowiedni kompleksowy model dydaktyczny prowadzenia wykładu tematu z zastosowaniem metodyk, skierowanych na rozwój krytycznego i kreatywnego myślenia u uczniów i studentów.
The features of delivering of a specific topic within the course “Introduction to the European Integration” to the students and pupils of secondary educational establishments are uncovered in the article. The contemporary teaching method guidelines for delivering economic disciplines have been identified by the authors. A complex didactic model of delivering the topic was generated on the base of the aforementioned guidelines. The model uses teaching methods aimed at building students’ capacities of critical and creative thinking.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 99-112