Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Mazurkiewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
XXI wiek nazywa organizacje nowymi wyzwaniami. It to kolejny czas, zasadnicze zmiany w działalności przedsiębiorstw. Sukces odbędą się organizacje, które staną się organizacjami opartymi na wiedzy i skutecznym zarządzaniu. Pierwsza część tego artykułu opisuje istotę wiedzy, druga część prezentuje popularną w ostatnich latach koncepcję zarządzania wiedzą. Poszczególne organizacje i autorzy definiują pojęcie „zarządzania wiedzą” w ramach indywidualnego zrozumienia. Ale wszystkie wyświetlacze formułują istotę metody w ten sam sposób. w artykule przedstawiono pojęcie zarządzania wiedzą dla organizacji. Obecnie wiedza jest podstawowym zasobem, który określa wartość firmy i jej przewagę konkurencyjną w niestabialnym środowisku.
The 21st century calls organizations new challenges. It is time further, fundamental changes in activity of companies. Successful will be those organizations which become organizations based on knowledge and its effective management. The first part of this article describes essence of knowledge, the second part presents the popular in last years concept of knowledge management. Particular organizations and authors define conception/notion “knowledge management” under individual understanding. But all of displays formulate the essence of method the same way. The article shows meaning the concept of knowledge management for an organization. Today, knowledge is a basic resource which determines value of company and its competitive advantage in unstable environment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 411-420