Badanie funkcjonalności ogrodu miejskiego im. Solidarności w Rzeszowie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pisarek, Marta
Gargała-Polar, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie czynników przestrzennych mających wpływ na funkcjonalność Ogrodu Miejskiego im. Solidarności w Rzeszowie. Przeprowadzono własne obserwacje terenowe oraz ankietę wśród osób odwiedzających park. Zauważono, że Ogród Miejski użytkowany był przez osoby siedzące na ławkach lub spacerujące alejkami, przychodzące z dziećmi na plac zabaw oraz traktujące Ogród jako ciąg komunikacyjny. Więcej osób wypoczywało w dzień powszedni niż wolny od pracy, a maksimum odwiedzin przypadało na godziny popołudniowe. Obserwowani najchętniej wypoczywali w miejscach lekko osłoniętych od słońca i nie narażonych na kontakt z pomiotem ptasim. Ankietowani istniejący stan Ogrodu oceniali jako odpowiedni, ale postulowali o wymianę nawierzchni, rozwiązanie problemu gniazdujących ptaków, wprowadzenie większej liczby ozdobnej małej architektury i założeń rabatowych, jak również budowę psiej toalety. Respondenci negatywnie odnieśli się do budowy ogrodzenia i zamykania parku od zmierzchu do rana.
The aim of the study was to identify the spatial factors, affecting on the functionality of the City Garden named Solidarność. Own field observations and a survey among visitors in the park were conducted. It was noted that the City Garden was used by people sitting on benches or strolling along the paths, coming with the children to the playground and treating the garden as a communication way. More people rested in weekdays than off from work, and a maximum of visits were in the afternoon hours. People most often rested in a slightly sheltered from the sun and not exposed to the birds. Respondents, the current state of the Garden assessed as appropriate, but they postulated the change the surface of the Garden, the solve the problem of nesting birds, to bring more decorative small architecture and flowerbeds, as well as the construction of a dog toilet. Respondents negatively referred to the construction of the fence and closing the park from dusk till dawn.
Opis
Słowa kluczowe
park , funkcjonalność , mała architektura ogrodowa , functionality , small garden architecture
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 101–107