Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku xxi wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Mazur-Wierzbicka, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Starano się pokazać, jak ta koncepcja wpływa na kształtowanie polskiej i unijnej polityki ekologicznej. Pomimo tego, że realizacja zrównoważonego rozwoju pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem, gwarantując tym samym bezpieczeństwo życia, rozwoju i funkcjonowania kolejnych pokoleń, to jego zasady nie znajdują się jednak w centrum zainteresowania polityki realizowanej np. przez Unię Europejską . Mimo wielu deklaracji składanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, wiele organizacji i państw również nie spełnia ich w pełni. Dlatego patrząc perspektywicznie, konieczne wydaje się ponowne wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju, co będzie wymagało spełnienia szeregu warunków zarówno Polski, jak i innych krajów UE. Warunki te powinny zostać spełnione jak najszybciej, gdyż należy pamiętać, że efekty współczesnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju pojawią się już po wielu latach.
In the paper are presented basic assumptions of the concept of sustainable development. Efforts were made to show how this concept affects the shaping of the Polish as well as the EU ecological policy. Notwithstanding the fact that realisation of sustainable development allows for the balance between the society, economy and environment, warranting thereby security for life, development and functioning of next generations, its principles are not however within the focus of politics performed for example by the European Union. Despite many declarations made on behalf of sustainable development, many organisations and states do not meet them to the full either. Therefore, when looking prospectively, it seems necessary to re-introduce sustainable development principles, which will require meeting a number of conditions both of Poland and other EU countries. These conditions should be met as soon as possible, as one ought to remember that the effects of present-day actions on behalf of sustainable development will appear just after many years.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 317-328