Istota oddziaływania państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Adamowicz, Mieczysław
Pyra, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy kwestii roli państwowych wyższych szkół zawodowych dla otoczenia lokalnego i regionalnego. Legitymizacja istnienia sektora publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego w układach lokalnych i regionalnych, jak również w całym systemie szkolnictwa wyższego, wydaje się być istotna ze względu na zmiany, które są zapowiadane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej ustawie. Uczelnie pełnią istotną rolę dla całej gospodarki. Rola szkoły wyższej jako dostawcy wiedzy i „producenta innowacji”, w kontekście państwowych wyższych szkół zawodowych wydaje się być naturalną ścieżką rozwoju. Poszukiwanie istoty oddziaływania państwowych wyższych szkół zawodowych na wielowymiarowe zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym wymaga dokonania wyboru kierunku rozważań. Najbardziej użyteczna i prezentująca ważne, z punktu widzenia autorów, aspekty wspomnianego oddziaływania, jest koncepcja gospodarki opartej na wiedzy i koncepcja kapitału ludzkiego i społecznego. Wszystkie te koncepcje doskonale odzwierciedlają istotę oddziaływania państwowych wyższych szkół zawodowych na poziomie lokalnym i regionalnym, dając tym samym podstawy do powiązania go z koncepcjami zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie tych koncepcji pozwoli według autorów określić oddziaływanie tych niematerialnych czynników na zrównoważony rozwój w skali lokalnej i regionalnej. Celem artykułu jest przeprowadzenie na poziomie teoretycznym określenia istoty oddziaływania wyższych uczelni zawodowych na zrównoważony rozwój układów lokalnych i regionalnych poprzez budowanie kapitału ludzkiego, kapitału społecznego w ramach gospodarki opartej na wiedzy w regionach wykazujących skłonność do dyfuzji innowacji i regionów uczących się. Praca powstała przy wykorzystaniu narzędzi badawczych obejmujących techniki desk research, w tym analizy piśmiennictwa krajowego i zagranicznego, a także analizy publikacji, raportów, strategii powiązanych z zakresem i tematem artykułu.
The article deals with the role of state higher vocational schools in the local and regional environment. The legitimacy of the existence of public sector higher education in local and regional systems as well as in the whole higher education system seems to be significant due to the changes announced by the Ministry of Science and Higher Education in the new law. Universities are important for the economy as a whole. The role of higher education as a knowledge provider and “innovation producer” in the context of state higher education institutions seems to be a natural path of development. The search for the essence of the impact of state higher vocational schools on the multidimensional phenomenon of socio-economic development at the local and regional level requires selection of the direction of reflection. The most useful and important aspects of this impact from the point of view of the authors are the concept of a knowledge economy and the concept of human and social capital. All these concepts perfectly reflect the essence of the impact of state higher vocational schools at local and regional level, thus providing the basis for linking it with sustainability concepts. Using these concepts will allow authors to determine the impact of these intangible factors on local and regional sustainability. The aim of this paper is to carry out, on a theoretical level, research of the impact of higher education institutions on the sustainable development of local and regional systems by building human capital and social capital in a knowledge-based economy in regions prone to diffusion of innovation and learning regions. The work was created using research tools including desk research techniques, including analyses of national and foreign literature, as well as analysis of publications, reports, strategies related to the scope and topic of the article.
Opis
Słowa kluczowe
szkolnictwo , kapitał , wiedza , rozwój , uczelnia , education , capital , knowledge , development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 295–316