Problems of information space protection and national information security in the conditions of the information democracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Mytko, Antonina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article analyzes the legal and regulatory framework of Ukraine, which confirms the existence in the state of a number of legislative and other normative legal acts aimed at the regulation, protection and development of the domestic information space. At the same time, it is noted that some unsystematic domestic legal policy in the information sphere remains as an important problem, in particular, in view of the fact that some legislative acts are adopted in order to solve tactical tasks, without taking into account strategic orientations and objective Ukrainian conditions. The information sovereignty and security of Ukraine as an internal state aspect of the country’s development are analyzed. It has been explored how the use of manipulative technologies, such as spin doctoring, threatens information security and prompts the protection of the information space from interference by foreign countries and the distortion of information. The factors that hinder the development of the information space are distinguished and characterized and the recommendations for the improvement of the information society in condition of information democracy formation are provided.
W artykule dokonano analizy przestrzeni prawnej Ukrainy w zakresie prawodawczych i innych normatywno-prawnych aktów regulujących obronę i rozwój ojczystego obszaru informacyjnego. Jednocześnie zaznaczono, że ważnym problemem jest pewna chaotyczność ukraińskiej polityki prawnej w informacyjnym polu, w szczególności ze względu na to, że częściowo prawodawcze akty uchwalane są dla rozwiązania taktycznych zadań, bez uwzględnienia strategicznych orientacyjnych punktów i obiektywnych ukraińskich warunków. Przeanalizowano informacyjną suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy, jak i wewnątrzkrajowy aspekt rozwoju kraju. Zbadano, w jaki sposób użycie manipulacyjnych technologii, takich jak spindoktoring, zagraża informacyjnemu bezpieczeństwu i pobudza do obrony informacyjnego obszaru przed ingerencją obcych państw i aberracji informacji. Nazwano i scharakteryzowano czynniki, które przeszkadzają rozwojowi informacyjnego obszaru, i wskazano rekomendacje dla udoskonalenia informacyjnego społeczeństwa pod warunkiem kształtowania się informacyjnej demokracji.
Opis
The article was prepared as a part of the A. Mytko’s project realized in the Department of Central European Studies of the Institute of Sociology, University of Rzeszów, XII 2017 – V 2018 (The general research topic: PB/SH/IS.VI “Cultural and social changes in the countries of Central Europe in the context of globalization and European integration”).
Słowa kluczowe
information , state , information security , information space , legislation , spin doctoring , danger , informacja , państwo , informacyjne bezpieczeństwo , informacyjny obszar , ustawodawstwo , spindoktoring , niebezpieczeństwo
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(7)/2018, s. 85–96