Wiedza i kapitał intelektualny jako źródła nierówności gospodarczych i społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Wiatrak, Andrzej Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przeanalizowano działalność badawczo-rozwojową w Polsce – ukazując źródła jej finansowania i działalność innowacyjną przedsiębiorstw oraz poziom i zmiany w wykształceniu ludności polskiej. Z analiz wynika, że ​​w polskich warunkach nie przywiązuje się dostatecznej wagi do badań i rozwoju. Z jednej strony poziom wydatków na te cele jest bardzo niski, az drugiej budżet państwa jest podstawowym źródłem finansowania. Pozytywne zmiany zachodzą jednocześnie w poziomie kształcenia i nadrabiają w tym zakresie zaległości. Poprawa poziomu wykształcenia nie jest w pełni wykorzystana ze względu na istniejące możliwości gospodarcze, istniejące bezrobocie i niedostateczny rozwój poszczególnych rodzajów kapitału intelektualnego. Sytuacja ta nie sprzyja wyrównywaniu różnic gospodarczych i społecznych, a zróżnicowanie powoduje jeszcze większe.
In article there were analysed the research and development activity in Poland – showing the source of her funding and innovative activity of enterprises and level and change in education of Polish population. It with analysis results, that it in Polish conditions does not turn sufficient attention on research and developmental. On the one hand the level of expenses on these aims is very low, and on the other the budget of state is the basic source of funding. Positive changes follow in level of education simultaneously and make up for in this range arrears. The improvement of level of education is not fully used with regard to existing possibilities of economy, existing unemployment and insufficient development of individual kinds of intellectual capital. This situation is unpropitious to leveling of economic and social differences, and differentiation causes more far even.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 19-30