Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na walory przyrodnicze i użytkowe łąk oraz pastwisk wschodniej części Pogórza Bukowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020-06-22
Autorzy
Dziura, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Na podstawie 275 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w latach 2017-2019 na łąkach (użytkowanych i nieużytkowanych) oraz pastwiskach dokonano charakterystyki flory i zbiorowisk roślinnych w zależności od niektórych czynników ekologicznych i stopnia antropopresji. Wyróżniono 5 zespołów i 7 zbiorowisk roślinnych. Stwierdzono w nich 298 gatunków roślin naczyniowych. Pobrano po 165 próbek glebowych i roślinnych. Na badanym obszarze dominowały gleby brunatne dystroficzne o odczynie kwaśnym, ubogie w większość składników pokarmowych, z wyjątkiem magnezu, żelaza i manganu. Pozytywny wpływ na plon i Lwu runi miało uwilgotnienie i trofizm gleby, stosowanie podsiewu oraz użytkowanie, natomiast negatywny wysokość n.p.m. W próbkach runi, podobnie jak w glebie, stwierdzano niedobór większości składników pokarmowych, z wyjątkiem magnezu, żelaza i manganu. Wykazano przydatność metody fitoindykacyjnej do oceny siedlisk łąkowych i pastwiskowych. Oceniono również stopień synantropizacji i bioróżnorodność wyróżnionych fitocenoz. Warunkiem zachowania dotychczasowej bioróżnorodności jest ekstensywne użytkowanie runi i optymalne nawożenie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Heracleum sosnowskyi. Brak użytkowania łąk i pastwisk jest marnotrawstwem cennej bazy paszowej w żywieniu zwierząt gospodarskich. Na ekstensywnych łąkach i pastwiskach, które dominują na Pogórzu Bukowskim z powodzeniem może rozwijać się chów bydła mięsnego.
Based of 275 releves taken in 2017-2019 on meadows (agriculturally used and abandoned) and pastures, flora and plant communities were characterized depending on some ecological factors and the degree of anthropopressure. There were 5 associations and 7 plant communities distinguished. In them 298 species of vascular plants were found. 165 soil and plant samples were taken each. The studied area was dominated by acidic brown dystrophic soils, poor in most nutrients, except for magnesium, iron and manganese. Moisture and trophism of soil, sowing and use had a positive effect on the yield and utility value, while the negative altitude was negative. In sward samples, similarly as in soil, a deficiency of most nutrients was found, with the exception of magnesium, iron and manganese. The usefulness of the phytoindication method for rate of meadow and pastures. The biodiversity of indicated phytocoenoses and the degree of synanthropisation were rated. The condition for maintaining the existing species diversity of grasslands in the studied area is extensive use of sward, optimal fertilization and preventing the spread of invasive species Heracleum sosnowskyi. Lack of use of meadows and pastures is a waste of valuable feed base in feeding farm animals. On extensive meadows and pastures, which dominate in the Bukowskie Foothills, meat cattle breeding can develop successfully.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Czesława Trąba - 239 s.
Słowa kluczowe
zbiorowiska łąkowe, pastwiskowe , flora , czynniki ekologiczne , bioróżnorodność , plon, jakość paszy , meadow, pasture communities , yield , quality of feed , ecological factors , biodiversity
Cytowanie