“Climates” of constitutional amendments

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Krajewski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this paper is to present the impact of metaphorical “climates” on understanding and modifying the content of the constitution, which has its source in natural phenomena and social and political events around the world which shape the new thinking and sometimes result in altering the text and/or interpreting the fundamental laws. Although it emphasises their importance as acts that guarantee stability, it also shows that one must think of the future and take actions where a change is necessary. Some examples from EU countries may prove helpful in this regard. Usually these are very complex situations, requiring the involvement of all spheres of life and the functioning of state institutions and bodies. The unsatisfactory pace of changes results from caution and the need for forward thinking.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu metaforycznych „klimatów” na rozumienie i modyfikowanie treści konstytucji mających swe źródło w fenomenach naturalnych, wydarzeniach społecznych i politycznych na świecie kształtujących nowe myślenie, czasami skutkujące zmianą tekstu i/lub interpretowania ustaw zasadniczych. Z jednej strony podkreśla to ich znaczenie jako aktów gwarantujących stabilność, z drugiej strony wskazuje na konieczność myślenia perspektywicznego i podejmowania działań w kwestiach wymagających zmiany. Pomocne w tym względzie może okazać się kilka przykładów z państw Unii Europejskiej. Zwykle są to sytuacje bardzo złożone wymagające zaangażowania wszystkich sfer życia i funkcjonowania instytucji i organów państwa. Niezadowalające tempo zmian wynika z ostrożności i konieczności myślenia perspektywicznego.
Opis
Słowa kluczowe
constitution , constitutional amendment , non-political reasons for a constitutional amendment , konstytucja , zmiana konstytucji , „pozapolityczne” przesłanki zmiany konstytucji
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (51) 2023, s. 94-102