Elity gospodarcze w gminie Gręboszów jako elity wpływu na samorząd terytorialny. Raport z badań terenowych w gminie Gręboszów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Jasiński, Witosław J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu wpływu społeczności lokalnej na samorządy jednego z samorządów terytorialnych w Małopolsce. Zweryfikowano hipotezę, że lokalne elity gospodarcze są główną kategorią społeczną, połączoną z silnymi powiązaniami z władzami lokalnymi. Kontakty utrzymywane są zarówno na poziomie relacji nieformalnych, jak i instytucjonalnych. Dodatkowo część przedsiębiorców zajmuje stanowiska członków Rady Gminy (Rada Gminy). Daje im to dodatkowe możliwości kształtowania polityki lokalnej. Szczególnie intensywne relacje prowadzą przedsiębiorcy z Burmistrzem Gminy Wójt, który ma w swoich rękach instrumenty władzy wykonawczej.
This paper concerns on the problem of how local community impacts on local authorities of one of territorial self-government in Małopolska. There was verified hypothesis that local economic elites are the main social category which is joint with strong ties with local authorities. Contacts are maintained both on the level of informal and institutional relations. Additionally a part of businessmen occupies position of members of the Council of Community (Rada Gminy). It gives them additional possibilities of making the local policy. Especially very intensive relations are conducted by businessmen with the Mayor of Community Office (Wójt Gminy) who has got in his hands the instruments of the executive power.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 247-260