Integrated development and modernisation of human capital are needed

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The author of the article discusses the need to search for effective mechanisms, institutions, tools and management procedures for a harmonised increase of the quality of valuable life across all spheres of human existence and activity. To that end, he proposes abandoning the orientation of economics, economic policy and economic systems towards GDP growth and departing from the bureaucratic model of economically, ecologically and socially sustainable development promoted in the EU in favour of reflection regarding the consequences of the feedbacks arising from alternative resource allocations to various spheres of human existence. This reflection is to rely on the eight-sphere integrated development matrix presented by the author. In order to maximise the synergy effects of the inter-spherical feedbacks and minimise the negative external effects, he postulates: popularisation of integrated thinking about development in respect of the whole development area, entrepreneurial activities of the state oriented towards holistic reflective modernisation of human capital, especially modernisation of human capital quality and structure, reduction of frustrating inequalities, which bring about passive adaptation, and elimination of systemic institutional inconsistencies that prevent inclusive development.
Autor artykułu wskazuje na potrzebę poszukiwania skutecznych mechanizmów, instytucji, narzędzi i procedur zarządczych umożliwiających zharmonizowane podnoszenie jakości wartościowego życia we wszystkich sferach bytu i działania człowieka. W tym celu proponuje odejście od orientacji ekonomii, polityki ekonomicznej i systemów ekonomicznych na wzrost PKB, jak również biurokratycznego schematu rozwoju zrównoważonego ekonomicznie, ekologicznie i społecznie lansowanego w UE i upowszechnianie refleksji wokół konsekwencji sprzężeń wynikających z alternatywnych alokacji zasobów do różnych sfer bytu ludzkiego. Tę refleksję ma ułatwić proponowana przez autora ośmiosferyczna matryca rozwoju zintegrowanego. W celu maksymalizacji efektów synergicznych wynikających ze sprzężeń międzysferycznych oraz minimalizacji ujemnych efektów zewnętrznych postuluje: upowszechnianie zintegrowanych reguł myślenia o rozwoju w odniesieniu do całej jego przestrzeni, działania przedsiębiorcze państwa zorientowane na holistyczną modernizację refleksyjną kapitału ludzkiego, w szczególności zaś modernizację struktury i jakości kapitału ludzkiego, redukowanie nierówności frustrujących, wywołujących dostosowania pasywne, eliminowanie systemowych niespójności instytucjonalnych uniemożliwiających rozwój inkluzyjny.
Opis
Słowa kluczowe
economic growth , sustainable development , development strategies , Polish economy , institutional reforms , human capital , wzrost gospodarczy , rozwój zrównoważony , strategie rozwoju , gospodarka Polski , reformy instytucjonalne , kapitał ludzki
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 60(4)/2019, s. 7–30