Prawa człowieka wobec wyzwań globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Czarnecki, Radosław S.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Prawo człowieka mówi specjalny rodzaj. Każda osoba posiada ją wyłącznie z tytułu godności. Z tego powodu pozostają zawsze niezbywalne i uniwersalne.Prawa człowieka ze względu na przedmiot interesów dzielimy na trzy podstawowe grupy: – I pokolenie: ta najszerzej pojęta wolność obywatelska, – II pokolenie: to rozwinięte prawo wokół pojęcia równości, – III pokolenie: to prawa związanego z postępującą korelacją państw i regionów i wynikające z globalizacji. Na w wyniku procesów globalizacji i w związku z triumfem rynku do uszczerbkiem dla pojętego fundamentalizmu specyficzne są podstawowe prawa człowieka, zwłaszcza to z Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka (ONZ 1948), która dotyczy kwestii społeczneji kulturowe (pkt 21-30). Z tego tytułu zbliża się do konfliktu między demokracją (jako sposobem organizacji) społeczeństwa) i społeczeństwa otwartego oraz wolnego rynku i globalnego kapitału funkcjonującego.
Right of man say special kind. Every person possesses it exclusively from title of dignity. From this cause they stay always inalienable and universal. We divide rights of man in view of object of interests onto three basic group: – I generation: this widest comprehended civil freedom, – II generation: this of unrolled right all around notion of equality, – III generation: this of connected right with progressive correlation of states and regions and resulting from globalisation. On as a result of processes of globalisation and in relationship with triumph market to impair of comprehended fundamentalism specific are basic right of man, especially this from General Declaration of Rights of Man (UN 1948) which they concern social question and cultural (points 21 to 30). From this of title approaching to conflict between democracy (as way of organization of society) and open society, and free market and global functioning capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 439-447