Prowadzenie samorządowych szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego w warunkach współdziałania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kurzyna-Chmiel, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule ukazano specyfikę prowadzenia szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego. Jest to samorządowe zadanie oświatowe, które ma na celu zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo i umożliwienie im rozwoju i współzawodnictwa krajowego i zagranicznego. Prowadzenie tych szkół wymaga dużych nakładów i bogatej infrastruktury sportowej. Prowadzące JST bardzo często korzystają z form współdziałania z różnymi podmiotami. Współdziałanie w zakresie realizacji tych zadań ma charakter obowiązkowy (np. ze związkami sportowymi) oraz dobrowolny z wieloma podmiotami, np. innymi JST, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.
The article deals with the specificity of managing sports schools and sports championship schools. This is a local government educational task, which aims to meet the needs of children and young people talented in sports and enable them to develop and compete in national and international competitions. Managing of these schools requires a lot of investment and having a rich sports infrastructure. Leading local government units, very often use forms of cooperation with various entities. Cooperation in the realization of these tasks is compulsory (e.g. with sports associations) and voluntary with many entities, e.g. other local government units, legal and natural persons.
Opis
Słowa kluczowe
szkoły sportowe , szkoły mistrzostwa sportowego , współdziałanie , zadanie publiczne , sports schools , sports championship schools , cooperation , a public task
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 161–173